Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Nieważność kredytu we frankach – możliwe roszczenia

W przypadku umów kredytów „frankowych” tj. indeksowanych lub denominowanych do kursu CHF, mamy do czynienia ze stosowaniem przez banki niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzule abuzywne).

W takiej sytuacji kredytobiorcy mogą przysługiwać różne roszczenia w stosunku do banku z którym zawarł umowę.

W praktyce wyróżnia się roszczenie o unieważnienie umowy i o tzw. odfrankowienie kredytu we frankach.

Nieważność kredytu indeksowanego, denominowanego do kursu franka szwajcarskiego

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach oznacza w uproszczeniu doprowadzenie do sytuacji sprzed zawarcia umowy tj. tak jakby nigdy nie została ona zawarta. Unieważnienie umowy wiąże się z tym, że kredytobiorca może oczekiwać zwrotu całości kwoty wpłaconej na poczet wykonania umowy (rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji, opłaty za aneksy itp.) i jednocześnie nie będzie zobowiązany do dalszej spłaty kredytu. Trzeba mieć jednak na uwadze roszczenie po stronie banku do zwrotu przez klienta kwoty udzielonego kredytu (sąd może jednak ocenić, że roszczenie banku uległo przedawnieniu). Niezależnie od sposobu rozliczenia unieważnionej umowy kredytu – w praktyce klient może uzyskać nieoprocentowany kredyt, gdyż ewentualny zwrot na rzecz banku dotyczy jedynie kwoty nominalnej wypłaconego kredytu.

Odfrankowienie stanowi potoczne określenie dla roszczenia mającego na celu usunięcie niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych z umowy, przy jednoczesnym dalszym jej obowiązywaniu. W praktyce oznacza to konieczność zwrotu przez bank nadpłacanych przez kredytobiorcę rat kredytu (z uwagi na usunięcie z umowy nieskutecznych klauzul waloryzacyjnych, które powodowały zawyżenie rat kredytu) i konieczność przeliczenia dalszych rat kredytu z pominięciem waloryzacji, przy pozostawieniu pozostałych ważnych parametrów kredytu (oprocentowania opartego na marży i stopie referencyjnej LIBOR).

Kancelaria K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp. p. z siedzibą w mieście Gdańsk udziela kompleksowej pomocy frankowiczom – od wstępnej analizy roszczeń, przygotowania dokumentacji i wyliczenia możliwych do dochodzenia od banku kwot, kończąc na reprezentowaniu klientów przed sądami w sporze z bankami.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.