Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Kategoria

Bez kategorii
Niektórzy z Klientów zgłaszających się do Kancelarii to marynarze posiadający grunty rolnew Polsce, opłacający od wielu lat składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wątpliwości pojawiają się w momencie zbliżającego się czasu emerytury. Czy KRUS przyzna mi emeryturę? Czy sam fakt posiadania gruntów rolnych jest wystarczający dla przyznania mi emerytury rolniczej? Przy powstaniu takich wątpliwości należy pamiętać...
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) za zdarzenie medyczne uznaje się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,...
Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo...
Od jakiegoś czasu można zaobserwować zjawisko kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwot zadeklarowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z tymi osobami, jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji obniżanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowanej podstawy wymiaru składek do kwoty najniższej, obowiązującej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej...
Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku. Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli...
Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z...
Klienci często kierują pytania do naszej Kancelarii Radców Prawnych w przedmiocie możliwych sposobów na dofinansowanie ich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z możliwych sposób na dofinansowanie takiej spółki z o.o. jest udzielenie pożyczki spółce. Udzielić takiej pożyczki mogą wspólnik/wspólnicy tej spółki, jeżeli spółka z o.o. nie chce skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania. Pierwszym krokiem powinno...
Zakończenie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem – w wielu przypadkach nie kończy nieporozumień pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Często zdarza się, że rodzic, którego żądania w postępowaniu o kontakty nie zostały uwzględnione nie chce takich kontaktów wykonywać i w efekcie – nie wydaje dziecka, bądź nie stawia się na termin kontaktów i nie odbiera...
16 listopada 2021 r. Prezydent złożył podpis pod ustawą o tzw. Polskim Ładzie – co przesądza o wejściu w życie rewolucyjnych zmian w podatkach. Rządzący wygłaszają hasła o tym, że zdecydowana większość społeczeństwa na zmianach skorzysta – jest jednak grupa która w dużej mierze straci na wprowadzonych przepisach, a są nią przedsiębiorcy. Zostali oni postawieni...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce.  A...
1 2 3