K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Zakres usług

Kancelaria prawna K&S świadczy usługi prawne i mediacyjne oraz przeprowadza szkolenia na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorstw ze sfery użyteczności publicznej, osób fizycznych, a także podmiotów publicznych – w następującym zakresie:

Prawo cywilne

Prawo cywilne

• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych

• zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym

• reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

• sporządzenie opinii prawnych

• podziały majątku

• przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego

Więcej informacji

Odfrankowienie kredytów

Odfrankowienie kredytów

• odfrankowienie kredytów

• dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwie waloryzowanych / indeksowanych kredytów do walut obcych

• weryfikowanie umów kredytowych pod kątem klauzul abuzywnych i pomoc w ich usuwaniu

• opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem

• pomoc w odstępowaniu i wypowiadaniu umowy kredytów oraz w sporach z bankami

Więcej informacji

Artykuły:

> Nieważność kredytu we frankach – możliwe roszczenia

> Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. C 260/18 – analiza

> Wyrok SN z dnia 15 listopada 2019 r. , sygn. akt V CSK 347/18 – analiza

Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Kancelaria obsługuje podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

• tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym przygotowanie i zmiana statutów i umów spółek handlowych, fundacji oraz spółdzielni

• bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany sekretariat korporacyjny (tj. m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.)

• bieżącej obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych

• przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due dilligence) przedsiębiorców

• łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

• reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

• likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

• reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych

• emitowanie obligacji, akcji, warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych

Więcej informacji

Nieruchomości

Nieruchomości

• reprezentacja w sprawach wieczysto-księgowych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości

• reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, przywrócenie posiadania, wywłaszczenie, podział i zniesienie współwłasności

• audyt stanu prawnego nieruchomości – due dilligence –  na podstawie Ksiąg Wieczystych i zbiorów dokumentów

• opiniowanie, analiza oraz przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości

Więcej informacji

Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne i spadkowe

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym

• postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu lub separacji

• postępowania w przedmiocie alimentów, w tym postępowanie o obniżenie lub podwyższenie alimentów

• postępowania w przedmiocie podziału majątku oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej

• postępowania z zakresu prawa spadkowego, w tym postępowania w przedmiocie zachowku i podziału majątku spadkowego

Więcej informacji

Umowy o roboty budowlane

Umowy o roboty budowlane

• przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, w tym również klauzule FIDIC,

• reprezentowanie Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców w procesie budowlanym,

• reprezentacji w procesie negocjacji i zawierania umów budowlanych,

• prowadzenia tzw. kalendarza budowy tj. sprawowania nadzoru nad terminami oraz obowiązkami wynikającymi z umowy o roboty budowlane,

• obłsuga z zakresu prawa budowlanego oraz administracyjnego,

• odzyskiwanie należności wynikających z wykonanego kontraktu budowlanego.

Więcej informacji

Prawo administracyjne i budowlane

Prawo administracyjne i budowlane

• reprezentacja i udział w postępowaniach administracyjnych

• zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

• usługi prawne z zakresu prawa budowlanego –  w tym reprezentacja w procesie inwestycyjnym ( uzyskiwanie pozwoleń na budowę, postępowania legalizacyjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy itp.)

• usługi prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami (scalanie, podział, wywłaszczenie, odszkodowania, opłaty adiacenckie itp.)

• reprezentacja w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej

Więcej informacji

Odszkodowania

Odszkodowania

• reprezentacja w sprawach odszkodowawczych przed Ubezpieczycielem (postępowanie przedsądowe)

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych

• odszkodowania z tytułu błędów medycznych

• odszkodowania komunikacyjne z OC i NNW oraz AC

• odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

• odsyskiwanie środków z tzw. Polisolokat

Więcej informacji

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

• odwołania od decyzji ZUS i KRUS

• odwołania od decyzji lekarzy orzeczników

• weryfikacja prawa do renty, emerytury

• reprezentacja przed ZUS i KRUS

• reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych

• wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Więcej informacji

Prawo autorskie i własności intelektualnej

Prawo autorskie i własności intelektualnej

• kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tychże praw

• sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych

• reprezentacja twórców wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste

• doradztwo dotyczące ochrony patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych

• reprezentacja w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi typu ZAIKS itp.

• reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów

Więcej informacji

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej Zamawiającego (SIWZ, projekty umów, treści ogłoszeń, odpowiednie uchwały właściwych organów, itp.)

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych

• branie udziału w obradach komisji przetargowych

• wnoszenie środków ochrony prawnej  i reprezentowanie

Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

• doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne (spory z Zamawiającymi i z Wykonawcami)

• specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych

Więcej informacji

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

• reprezentacja Upadłego, Dłużnika lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

• doradztwo w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

• przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczynanie postępowań restrukturyzacyjnych

• przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

• współpraca z Syndykami, zarządcami sądowymi i nadzorcami sądowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz zastępstwo procesowe Syndyków, zarządców sądowych, nadzorców sądowych lub doradców restrukturyzacyjnych

Więcej informacji

Prawo pracy

Prawo pracy

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy

• kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub ich odpowiednia zmiana

• kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia)

• kompleksowe przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.

• opiniowanie i przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności

Więcej informacji

Prawo kontraktów

Prawo kontraktów

• przygotowywanie umów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego

• analiza i opiniowanie umów

• reprezentowanie Klientów w procesie negocjacji i zawierania umów

Więcej informacji

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.