Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Kancelaria prawna K&S świadczy usługi prawne i mediacyjne oraz przeprowadza szkolenia na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorstw ze sfery użyteczności publicznej, osób fizycznych, a także podmiotów publicznych – w następującym zakresie:

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • sporządzenie opinii prawnych
 • podziały majątku
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria obsługuje podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym przygotowanie i zmiana statutów i umów spółek handlowych, fundacji oraz spółdzielni
 • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany sekretariat korporacyjny (tj. m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.)
 • bieżącej obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due dilligence) przedsiębiorców
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych
 • emitowanie obligacji, akcji, warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym
 • postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu lub separacji
 • postępowania w przedmiocie alimentów, w tym postępowanie o obniżenie lub podwyższenie alimentów
 • postępowania w przedmiocie podziału majątku oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • postępowania z zakresu prawa spadkowego, w tym postępowania w przedmiocie zachowku i podziału majątku spadkowego
 • reprezentacja i udział w postępowaniach administracyjnych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • usługi prawne z zakresu prawa budowlanego – w tym reprezentacja w procesie inwestycyjnym ( uzyskiwanie pozwoleń na budowę, postępowania legalizacyjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy itp.)
 • usługi prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami (scalanie, podział, wywłaszczenie, odszkodowania, opłaty adiacenckie itp.)
 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników
 • weryfikacja prawa do renty, emerytury
 • reprezentacja przed ZUS i KRUS
 • reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych
 • wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej Zamawiającego (SIWZ, projekty umów, treści ogłoszeń, odpowiednie uchwały właściwych organów, itp.)
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych
 • branie udziału w obradach komisji przetargowych
 • wnoszenie środków ochrony prawnej  i reprezentowanie
 • Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne (spory z Zamawiającymi i z Wykonawcami)
 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy
 • kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub ich odpowiednia zmiana
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia)
 • kompleksowe przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.
 • odfrankowienie kredytów frankowych
 • unieważnienie umów kredytowych waloryzowanych (indeksowanych lub denominowanych) kursem franka szwajcarskiego (CHF)
 • bezpłatne weryfikowanie umów kredytowych pod kątem klauzul abuzywnych i możliwości odrankowienia lub unieważnienia
 • wyliczenie możliwych roszczeń i korzyści dla kredytobiorcy w każdym wariancie (unieważnienie wg. teorii dwóch kondykcji lub teorii salda, a także odfrankowienie)
 • pomoc w negocjacjach z bankami dla klientów zainteresowanych ugodami, w tym dokładna analiza warunków przedstawionych ugód (prawna i finansowa)

Artykuły:

 1. Nieważność kredytu we frankach – możliwe roszczenia
 2. Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. C 260/18 – analiza
 3. Wyrok SN z dnia 15 listopada 2019 r. , sygn. akt V CSK 347/18 – analiza
 • reprezentacja w sprawach wieczysto-księgowych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, przywrócenie posiadania, wywłaszczenie, podział i zniesienie współwłasności
 • audyt stanu prawnego nieruchomości – due dilligence –  na podstawie Ksiąg Wieczystych i zbiorów dokumentów
 • opiniowanie, analiza oraz przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, w tym również klauzule FIDIC,
 • reprezentowanie Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców w procesie budowlanym,
 • reprezentacji w procesie negocjacji i zawierania umów budowlanych,
 • prowadzenia tzw. kalendarza budowy tj. sprawowania nadzoru nad terminami oraz obowiązkami wynikającymi z umowy o roboty budowlane,
 • obsługa z zakresu prawa budowlanego oraz administracyjnego,
 • odzyskiwanie należności wynikających z wykonanego kontraktu budowlanego.
 • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych przed Ubezpieczycielem (postępowanie przedsądowe)
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych
 • odszkodowania komunikacyjne z OC i NNW oraz AC
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • odzyskiwanie środków z tzw. Polisolokat
 • kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tychże praw
 • sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych
 • reprezentacja twórców wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste
 • doradztwo dotyczące ochrony patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych
 • reprezentacja w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi typu ZAIKS itp.
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów
 • reprezentacja Upadłego, Dłużnika lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • doradztwo w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczynanie postępowań restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • współpraca z Syndykami, zarządcami sądowymi i nadzorcami sądowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz zastępstwo procesowe Syndyków, zarządców sądowych, nadzorców sądowych lub doradców restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie umów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego
 • analiza i opiniowanie umów
 • reprezentowanie Klientów w procesie negocjacji i zawierania umów
 • planowanie inwestycji: zakładanie spółek celowych, analiza inwestycji pod kątem prawnym i podatkowym,
 • ocena stanu prawnego nieruchomości, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji,
 • bieżąca obsługa inwestycji, przygotowanie umów dla wykonawców i innych kontrahentów, umów deweloperskich i wszystkich dokumentów wymaganych ustawą „deweloperską”,
 • obsługa powykonawcza, wsparcie w przypadku roszczeń nabywców lokali i obsługa procesu reklamacyjnego z podwykonawcami.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zadzwoń: +48 58 309 29 69

kancelaria@krp-ks.pl
·  Pon – Pt 09:00-17:00

Zespół Kancelarii