K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Odfrankowienie kredytu

Przez odfrankowienie kredytu wchodzące w zakres usług Kancelarii rozumiane jest między innymi usunięcie z umów niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu, a w niektórych przypadkach także całkowite lub częściowe unieważnienie kredytu we frankach. Z odfrankowieniem kredytu związane są także powództwa przeciwegzekucyjne dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwej waloryzacji.

Odfrankowienie kredytu. Kompleksowa pomoc Frankowiczom. Kancelaria frankowa.

Prawo cywilne w księdze zobowiązań wyraźnie wyznacza warunki waloryzacyjne. Jeśli kredytobiorca spłaca np. kredyt we frankach zgodnie z umową, powinien sprawdzić, na jakich zasadach bank ustala kurs franka szwajcarskiego, który ma wpływ na wysokość rat. Jeśli bank stosuje niejednoznaczne klauzule waloryzacyjne, mogą one stać się podstawą do uznania ich za bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Kancelaria prawna K&S z siedzibą w mieście Gdańsku i oddziale w Elblągu w ramach świadczonych usług podejmuje się kwestionowania stosowanych wobec klientów nieuczciwych zasad waloryzacji i dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

Masz kredyt we frankach? Rozważ pozew indywidualny lub zbiorowy. Kompleksową pomoc Frankowiczom.

Prawnik specjalizujący się w pomocy Frankowiczom, oferuje także pomoc w odstępowaniu i wypowiadaniu umów kredytowych, a także pośredniczy w sporach z bankami. W porozumieniu z klientem lub grupą klientów posiadających kredyt we frankach występujemy z pozwem indywidualnym albo zbiorowym.

Sięgnij po weryfikowanie umów frankowych pod kątem klauzul abuzywnych, które zapewnia kancelaria frankowa.

Wielu kredytobiorców niesłusznie spłaca swoje raty kredytowe, co związane jest z zastosowaniem przez banki klauzul abuzywnych w umowach kredytowych. Są to klauzule, które nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy. Radca prawny oferuje pomoc Frankowiczom, którzy posiadają kredyty waloryzowane kursem CHF, weryfikuje umowy pod kątem klauzul abuzywnych i pomaga usunąć je z umowy. Z jego pomocą możliwa jest rzeczowa komunikacja z bankiem i w ostateczności pozew o kredyt we frankach.

Indywidualna droga – pomoc Frankowiczom. Przekonaj się o możliwościach, które da odfrankowienie kredytu lub innego rodzaju dochodzenie swoich praw.

Pomoc Frankowiczom, kredyt frankowy, odfrankowienie kredytu, nieważność kredytu we frankach. Te i wiele pokrewnych tematów zostało w sieci w różnym zakresie opisane. Usystematyzowanie wiedzy i zweryfikowanie sytuacji wspólnie z wyspecjalizowanym prawnikiem może pomóc. Wybrać zasadne odfrankowienie kredytu lub unieważnienie, nieważność kredytu przez pozew.

Opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem

Ważnym aspektem działalności kancelarii jest także opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem. Dzięki temu kredytobiorca będzie mógł mieć pewność, że zawarta dla niego umowa okaże się korzystna, jak również, że nie zostały w niej ukryte żadne dodatkowe koszty, które mogą znacząco podwyższyć wysokość rat. Tego rodzaju pomoc dotyczy wszystkich umów o kredyt i stanowi rozszerzenie oferty określanej jako pomoc frankowiczom – odfrankowienie kredytu.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Tagi: kredyt we frankach pozew, kredyt we frankach pozew zbiorowy, odfrankowienie kredytu, odfrankowienie kredytu kancelaria, unieważnienie kredytu we frankach, odfrankowanie kredytu

Komentarz prawnika:

Już dzisiaj uznać można rok 2019 za przychylny interesom „frankowiczów”. Wśród orzecznictwa pojawia się coraz więcej rozstrzygnięć uznających część postanowień umownych zawartych w umowach kredytów indeksowanych do walut obcych za tzw. klauzule abuzywne (inaczej: niedozwolone postanowienia umowne). Ponadto, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 (Dziubak/Raiffeisen Bank) nie można nie zwrócić uwagi na opinię Rzecznika Generalnego TSUE w tej sprawie.

Rzecznik Generalny TSUE w opinii z 14 maja 2019 r. przyjmuje stanowisko bardzo korzystne dla konsumentów zawierających umowy kredytu indeksowane do walut obcych.
Z opinii wynika, iż zasadniczo sąd krajowy nie ma możliwości uzupełniania luk w umowie – w zakresie nieuczciwego warunku umowy – w drodze odwołania się do przepisów prawa krajowego o charakterze ogólnym.

Co to dla „frankowiczów” oznacza w praktyce?

Zwiększenie możliwości orzeczenia o nieważności całej umowy ze względu na niemożliwość jej funkcjonowania w obrocie po wyeliminowaniu nieuczciwych postanowień. Zasadniczo, jeżeli postanowienie umowne zostanie uznane za niedozwolone – nie wiąże ono stron umowy. Jednak w części z umów indeksowanych do franka szwajcarskiego konstrukcja całej umowy oraz klauzuli abuzywnych i ich połączenie powoduje, że po wyeliminowaniu tych postanowień z umowy – wykonanie tej umowy staje się de facto niemożliwe. Właśnie w takich przypadkach zastosowanie powinna znaleźć opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-260/18.

Możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego może wynikać nie tylko z niemożliwości wykonania umowy ze względu na wyeliminowanie klauzul abuzywnych, ale również z niezawierania przez tego typu umowy wszystkich koniecznych elementów umowy kredytu zgodnie z art. 69 ustawy prawo bankowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 69 ustawy prawo bankowe umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż polska powinna zawierać szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Regulacja ta została wprowadzona tak zwaną „ustawą antydreadową” z 2011 r. (ustawa o zmianie ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2011 r.). Z takiego uregulowania elementów istotnych umowy kredytu bankowego wynika, iż obecnie zawarta umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej niezawierająca jasnych i precyzyjnych postanowień co do ustalania kursów wymiany walut jest nieważna.

Nie oznacza to jednak, iż niemożliwym jest stwierdzenie, iż umowy zawarte przed wejściem w życie „ustawy antyspreadowej” nie mogą zostać uznane za nieważne jako sprzeczne z ustawą. Należy zwrócić uwagę, iż już wcześniej jako element istotny art. 69 ustawy prawo bankowe wskazywał wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. W przypadku standardowych postanowień umów „kredytów we frankach” zastosowanie określeń nieostrych, odsyłających do „tabel walut kursów obowiązujących w banku” uniemożliwiają określanie właśnie wysokości oprocentowania kredytu, jak i powodują, iż nie są znane warunki zmiany oprocentowania. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie I ACa 632/17: „umowa kredytu niezawierająca jednego z wymaganych jej elementów, a to warunków zmiany oprocentowania (art. 69 ust. 2 pkt 5 Prawa bankowego) uznana być powinna za nieważną.”

Nie należy zapominać, że wskazane możliwości stwierdzenia nieważności umowy kredytu (spowodowanej występowaniem w niej klauzul abuzywnych, czy brakiem wszystkich elementów istotnych umowy kredytu) nie otwierają się jedynie przed konsumentami, których kredyt indeksowany jest do franka szwajcarskiego, a dotyczą wszystkich kredytów indeksowanych do walut obcych.

Magdalena Nowacka – prawnik

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.