K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria prawna K&S zapewnia kompleksową obsługę w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Oferowane usługi obejmują każdy etap postępowania – od doradztwa i sporządzania dokumentacji przetargowej, przez składanie oferty lub wniosku, aż po ochronę prawną i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Usługi Kancelarii obejmują między innymi doradztwo prawne w zakresie planowania postępowania, a więc pomoc w ustaleniu przedmiotu zamówienia, a także optymalnego doboru trybu postępowania. W ramach działalności dokonywana jest również analiza warunków zamówienia, a także kompleksowa pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej zamawiającego – sporządzanie projektów umów, których treść regulowana jest przez prawo cywilne i przepisy szczególne oraz ogłoszeń, a także pomoc w zakresie formułowania korespondencji między zamawiającym i wykonawcami.

Prowadzenie postępowania

Kancelaria udziela także pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych. Zakres usług obejmuje między innymi wybór optymalnego trybu udzielania zamówienia publicznego, przygotowanie i weryfikacja dokumentacji SIWZ oraz umów, a także rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w toku postępowania, m.in. w zakresie dokumentacji przetargowej. Kancelaria bierze także udział w obradach komisji przetargowych.

Środki ochrony prawnej

Istotnym aspektem działalności Kancelarii w ramach prawa zamówień publicznych są także usługi związane ze środkami ochrony prawnej. Należą do nich przede wszystkim sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego. Radca prawny służy również pomocą w przypadku konieczności reprezentowania zamawiających i wykonawców w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również reprezentowania klientów w sądach powszechnych w przypadku skarg wnoszonych na orzeczenia KIO. Sprawy prowadzone w sądach powszechnych mogą dotyczyć także kwestii związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, a więc odnosić się do zwrócenia wadium, zapłaty kar umownych czy odszkodowania.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.