Polityka prywatności

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne. Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Administratorem jest K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak spółka partnerska z siedzibą Gdańsku, numer NIP: 5842736649, numer Regon: 222122659. Nasze dane kontaktowe: ul. Stanisława Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk, adres e- mail: kancelaria@krp-ks.pl, numer telefonu 58 309 29 69. Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną oraz telefonicznie.

2. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane i w jakim celu?

Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

a. wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, kontaktowanie się z Państwem lub osobami Państwa reprezentującymi w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz z wykonywaniem umowy z Państwem, udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, sporządzenia dokumentów prawnych, reprezentowania Państwa przed osobami trzecimi lub organami w zleconych postępowaniach, w tym sporach sądowych i pozasądowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

b. wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych tj. wystawianie i przechowywanie Faktur VAT, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, sporządzenia odpowiednich pism procesowych w toczących się z Państwa udziałem postępowaniach, w których podanie danych osobowych wynika z przepisów proceduralnych, obowiązku prawnego dotyczącego prowadzenia rejestru klientów, którym udzielono obsługi prawnej w celu zapobieżenia konfliktowi interesów  itp. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

c. dochodzenia przez nas należności i obrony przed roszczeniami, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, informowania Państwa o zakresie naszych usług, w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej w celu niezbędnym do: wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 9 ust. 1 pkt b RODO; ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (podstawa art. 9 ust. 1 pkt c RODO), niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń (podstawa art. 9 ust. 1 pkt f RODO).

e. w przypadku danych dotyczących nagrań z monitoringu wizyjnego (wizerunek), który znajduje się w dwóch pomieszczeniach Sekretariatu siedziby Administratora danych osobowych – zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia tj.  prowadzenie szczególnego nadzoru nad terenem Sekretariatu siedziby Administratora w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – uzasadnionym interesem Administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO.

f. w przypadku przetwarzania danych osobowych  strony przeciwnej przez radcę prawnego  w postępowaniach sądowych, przedsądowych lub przed innymi organami rządowymi i samorządowymi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w tym wypadku prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów Administratora.

*Na radcy prawnym  nie ciąży obowiązek informacyjny w związku z pozyskaniem danych od podmiotu trzeciego w takim zakresie, w jakim przekazane mu informacje muszą pozostać poufne w związku z tajemnicą radcowską lub adwokacką (na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d) RODO. „Radca prawny lub adwokat nie będzie zatem musiał spełniać obowiązku wobec – przykładowo – osób fizycznych, których dane są przetwarzanie w związku z prowadzeniem spraw klientów (np. inne strony postępowania sądowego lub administracyjnego, świadkowie, pełnomocnicy, biegli)”

g. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit d. RODO – podstawa ta znajdzie zastosowanie np. przy udzielaniu upoważnienia do obrony osoby pozbawionej wolności, gdy upoważnienia udziela osoba najbliższa.

3. Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia z Nami umowy lub podjęcia przez Nas działań, na Państwa żądanie, przed jej zawarciem w celu np. przygotowania jej treści, wystawienia faktury VAT, reprezentacji przed sądem itp. W przypadku braku podania numeru kontaktowego lub adresu e-mail oraz danych osoby do kontaktu z Państwa strony, może to wpłynąć na niemożliwość kontaktu z Państwem celem wykonania obowiązków umownych i ochrony Państwa praw. Zbieramy od Państwa jedynie dane niezbędne do wywiązania się z umowy.

4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej, współpracownikom), operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, serwerowych i poczty elektronicznej, naszym Pracownikom zajmującym się Państwa sprawami, a także sądom, prokuraturom oraz innym organom. Możemy również przekazywać dane – w ramach prowadzonej działalności- Państwa przeciwnikom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy łączącej nas z Państwem. Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby z którymi współpracujemy objęci są obowiązkiem zachowania w tajemnicy danych osobowych i informacji o prowadzonych postępowaniach.

5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (wyraźna zgoda) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

6. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej powyższe nie znajduje zastosowania. Sprzeciw mogą Państwo wnieść również jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

7. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Nagrania obrazu z monitoringu przetwarzane są przez Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia rejestracji obrazu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.

W szczególności:

10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych.

8.  Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.