Polityka prywatności

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne. Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Administratorem jest K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak spółka partnerska z siedzibą Gdańsku, numer NIP: 5842736649, numer Regon: 222122659. Nasze dane kontaktowe: ul. Stanisława Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk, adres e- mail: kancelaria@krp-ks.pl, numer telefonu 58 309 29 69. Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną oraz telefonicznie.

2. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane i w jakim celu?

Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

a. wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, kontaktowanie się z Państwem lub osobami Państwa reprezentującymi w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz z wykonywaniem umowy z Państwem, udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, sporządzenia dokumentów prawnych, reprezentowania Państwa przed osobami trzecimi lub organami w zleconych postępowaniach, w tym sporach sądowych i pozasądowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

b. wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych tj. wystawianie i przechowywanie Faktur VAT, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, sporządzenia odpowiednich pism procesowych w toczących się z Państwa udziałem postępowaniach, w których podanie danych osobowych wynika z przepisów proceduralnych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

c. dochodzenia przez nas należności i obrony przed roszczeniami, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, informowania Państwa o zakresie naszych usług, w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej w celu niezbędnym do: wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 9 ust. 1 pkt b RODO; ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (podstawa art. 9 ust. 1 pkt c RODO), niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń (podstawa art. 9 ust. 1 pkt f RODO).

e. w przypadku danych dotyczących nagrań z monitoringu wizyjnego (wizerunek), który znajduje się w dwóch pomieszczeniach Sekretariatu siedziby Administratora danych osobowych – zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia tj.  prowadzenie szczególnego nadzoru nad terenem Sekretariatu siedziby Administratora w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – uzasadnionym interesem Administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia z Nami umowy lub podjęcia przez Nas działań, na Państwa żądanie, przed jej zawarciem w celu np. przygotowania jej treści, wystawienia faktury VAT, reprezentacji przed sądem itp. W przypadku braku podania numeru kontaktowego lub adresu e-mail oraz danych osoby do kontaktu z Państwa strony, może to wpłynąć na niemożliwość kontaktu z Państwem celem wykonania obowiązków umownych i ochrony Państwa praw. Zbieramy od Państwa jedynie dane niezbędne do wywiązania się z umowy.

4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej, współpracownikom), operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, serwerowych i poczty elektronicznej, naszym Pracownikom zajmującym się Państwa sprawami, a także sądom, prokuraturom oraz innym organom. Możemy również przekazywać dane – w ramach prowadzonej działalności- Państwa przeciwnikom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy łączącej nas z Państwem.

5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (wyraźna zgoda) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

6. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej powyższe nie znajduje zastosowania. Sprzeciw mogą Państwo wnieść również jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

7. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Nagrania obrazu z monitoringu przetwarzane są przez Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia rejestracji obrazu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.