22.10.2021

Możliwości potrącenia przez pracodawcę należności z wynagrodzenia pracownika

Kodeks pracy przewiduje możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika, takie potrącenia mogą jednak być dokonywane co do ściśle określonych należności wskazanych w Kodeksie pracy. Mowa tutaj o należnościach takich jak sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; kary pieniężne (porządkowe).

Należy pamiętać, że potrącenia z wynagrodzenia pracownika można dokonywać jedynie
w określonych w Kodeksie pracy granicach,
przykładowo w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – można dokonać potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest także kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

Istotne ograniczenie pracodawcy w możliwości dokonywania potrąceń z należnych pracownikowi świadczeń stanowi jedno z najważniejszych przejawów funkcji ochronnej wynagrodzeń.

Możliwe jest również dokonanie potrącenia należności innych, niż Kodeks pracy określa
w katalogu zamkniętym – takie potrącenie może zostać dokonane jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Ważne jest, aby zgoda pracownika była wyrażona
co do ściśle oznaczonej kwoty pieniężnej. Orzecznictwo sądowe w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości – zgoda pracownika nie może być „blankietowa”, czyli dokonana bez odniesienia się do konkretnej, znanej już należności oraz do skonkretyzowanej kwoty. Także jednak w tym trybie przewidziane są ograniczenia co do możliwości potrącenia – nie można dokonać potrącenia kwoty stanowiącej równowartość całości wynagrodzenia pracownika.

aplikant radcowski

Paulina Kosiewicz