17.01.2022

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stosownie do treści art. 27 KRO: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Powyższe wyraża zasadę egalitaryzmu małżonków. Małżonkowie zobowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązki wynikające z art. 27 KRO powinny obciążać każdego z małżonków stosownie do jego sił oraz możliwości majątkowych i zarobkowych. Obowiązek alimentacyjny wynikający z ww. artykuły wynika zatem z zawarcia przez strony małżeństwa.

Co w sytuacji kiedy jeden z małżonków nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że faktyczne rozłączenie małżonków nie wyłącza obowiązku do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Sytuacja kształtuje się odmiennie w przypadku prawomocnego orzeczenia przez sąd separacji bądź rozwodu, wówczas obowiązek przewidziany w art. 27 KRO wygasa. 

W sytuacji, w której jeden z małżonków, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, drugi z małżonków uprawniony jest z wystąpieniem z powództwem na drogę sądową żądając zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej obejmującej potrzeby wszystkich pozostającej we wspólności domowej członków rodziny.
W wyroku z dnia 07 lipca 2000 r., w sprawie o sygn. akt III CKN 1015/00 Sąd Najwyższy, wskazał, że z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń z art. 27 KRO, wynika, że ich celem jest dostarczenie uprawnionemu środków do zaspokojenia jego bieżących potrzeb. Poszczególne bowiem raty alimentacyjne służą do zaspokojenia bieżących potrzeb osoby uprawnionej. 

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak od wielu lat zajmuje się sprawami rodzinnymi swoich Klientów, specjalizuje się m.in. w prowadzeniu postępowań rozwodowych, a także postępowań dotyczących alimentów oraz postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi.

W przypadku pytań dotyczących spraw o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny lub woli zlecenia usługi prowadzenia sprawy przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w Elblągu.