01.10.2021

28.09.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z bankiem – prawomocna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas) wyrokiem z dnia 28.09.2021 r., sygn. akt V ACa 396/21 oddalił apelację m. S.A. w W. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W wyroku Sądu I instancji: 1. zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 76.065 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 2. oddalono powództwo w pozostałym zakresie (tyczyło się to jedynie początkowego dnia naliczania odsetek – roszczenie główne uwzględnione w całości), 3. zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Powyższe oznacza prawomocny wyrok w którym uwzględniono powództwo kredytobiorców o zapłatę z uwagi na nieważność umowy kredytu w całości.

Z treścią orzeczenia można zapoznać się na Facebooku Kancelarii – https://www.facebook.com/kardasz.staszak