06.06.2023

Fundacja Rodzinna jako inwestycja i zabezpieczenie biznesu

FUNDACJA RODZINNA – sposób na inwestycje i ochronę kapitału

Fundacje od wielu cieszą się popularnością w państwach europejskich takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, w szczególności wśród przedsiębiorców, których celem jest zabezpieczenie zgromadzonego majątku oraz jego powiększenie z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Począwszy od dnia 22 maja 2023 r. fundacje rodzinne mogą powstawać również w Polsce, co z pewnością przyniesie szereg korzyści osobom, które zdecydują się na ich utworzenie zarówno w celu zabezpieczenia dotychczasowego majątku jak i jego powiększenia. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i korzyściom jakie za sobą niesie.

Tytułem wstępu wskazać należy, że fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona przez fundatora, przypominająca swoją strukturą spółkę kapitałową, do której celów należą gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnienie świadczeń na rzecz beneficjentów w postaci składników majątkowych, w tym środków pieniężnych, rzeczy lub praw.

Dla osób, które przez lata budowały swój majątek chociażby poprzez nabywanie nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego albo innych papierów wartościowych, fundacja rodzinna może okazać się dobrą formą zapewnienia ciągłości i integralności jej istnienia, a także formą zabezpieczenia finansowego na przyszłość dla członków rodziny wskazanych jako beneficjenci fundacji.

Fundacja rodzinna ma szeroki zakres możliwości finansowego wsparcia beneficjentów. Może ona przekazywać środki na cele, takie jak sfinansowanie edukacji, udzielenie pomocy finansowej w sytuacjach kryzysowych na przykład poprzez udzielanie pożyczek, spłacanie zobowiązań beneficjentów czy pokrywanie kosztów leczenia.

Fundacja rodzinna może nie tylko stanowić formę zabezpieczenia biznesu i rodziny, ale także stanowić skuteczny mechanizm inwestowania kapitału. Wskazać bowiem należy, że fundacja rodzinna w zakresie określonym ustawą może prowadzić działalność gospodarczą np. poprzez przystępowanie do spółek, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni, nabywania i zbywania papierów wartościowych, najem lub zbywanie mienia, tym samym uzyskany majątek może pomnażać z korzyścią dla swoich beneficjentów, do których kręgu może należeć także fundator.

Inwestowanie kapitału za pośrednictwem fundacji rodzinnej jest o wiele bardziej korzystne pod względem podatkowym niż inwestowanie bezpośrednio w spółki kapitałowe. Fundacja rodzinna inaczej niż spółka kapitałowa, nie jest obowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych aż do momentu wypłaty środków beneficjentom fundacji. Obowiązek zapłaty podatku CIT powstaje dopiero w momencie transferu środków na rzecz beneficjentów. Podatek CIT wynosi w tym przypadku 15%. Istotne znaczenie ma również fakt, iż po wypłacie środków beneficjenci zwolnieni będą z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, co pozwala na zaoszczędzenie znacznej kwoty, w porównaniu z tą, którą musieli by zapłacić tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych po wypłaceniu im dywidendy ze spółki kapitałowej.

Fundacja rodzinna oferuje szereg korzyści zarówno fundatorom jak i jej beneficjentom. Proces utworzenia fundacji rodzinnej jest jednak złożony, stąd też warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego.