26.10.2021

Meldunek bez zgody wynajmującego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce. 

A zatem Najemca ma obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy, i jest to niezależne od zgody właściciela mieszkania. Obowiązek meldunkowy wynika z ustawy i nie jest uzależniony od niczyjej zgody, jest jedynie potwierdzeniem faktu przebywania danej osoby w konkretnym miejscu. Co więcej, Najemca może zameldować również te osoby, które z nim zamieszkują.  

Podstawą do zameldowania jest zawarta umowa najmu, która stanowi tytuł prawny do lokalu – na jej podstawie Najemca może dokonać meldunku we właściwym urzędzie i nie musi o tym fakcie informować właściciela mieszkania. Z tego względu umieszczenie w umowie najmu postanowienia o zakazie meldunku czy też o wymogu uprzedniej zgody właściciela mieszkania nie odniesie skutku prawnego.  

Przepisy wskazują, że dokonujący zameldowania przedstawia „potwierdzenie pobytu w lokalu” dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. umową najmu). W praktyce „potwierdzenie” jest często mylone z udzieleniem zgody. Brak takiego potwierdzenia oznacza, że organ administracji ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, które wykaże, czy zgłaszający przebywa w danym lokalu z zamiarem stałego bądź czasowego pobytu. Zameldowanie nie zależy od niczyjej zgody, a jedynie od tego, czy taki pobyt rzeczywiście ma miejsce. Przy czym pobyt osoby ubiegającej się o meldunek musi być legalny, czyli na zasadach zgodnych z prawem. 

Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że meldunek w lokalu nie daje Najemcy dodatkowych uprawnień do lokalu, a w szczególności nie daje mu uprawnienia do przebywania w lokalu na podstawie meldunku. Obowiązek meldunkowy wynika z przepisów prawa administracyjnego i nie ma wpływu na umowy cywilnoprawne, w tym umowy najmu. W dalszym ciągu zastosowanie mają postanowienia konkretnej umowy i przepisy cywilne odnoszące się do najmu. Meldunek nie ma wpływu na możliwość wypowiedzenia umowy, czy też na ewentualną eksmisję Najemcy.   

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

aplikant radcowski
Ewelina Wojcieszek