06.06.2023

Obowiązek Meldunkowy – jak zameldować kogoś w mieszkaniu.

Obowiązek meldunkowy i zameldowanie innej osoby w mieszkaniu

Należy pamiętać, że każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Mimo wątpliwości obowiązek ten nadal istnieje i nigdy nie został zniesiony. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Zameldować można się na pobyt stały lub czasowy. Meldunku dokonać można przez Internet oraz drogą tradycyjną – w urzędzie gminy, na terenie której mieszka meldująca się osoba.

Aby zameldować się za pomoc Internetu należy założyć profil zaufany, posiadać certyfikat kwalifikowany lub e-dowód, które pozwolą potwierdzić tożsamość osoby chcącej się zameldować. Meldunku dokonuje się na stronie internetowej Portal Gov.pl, gdzie znajdują się dokładne wskazówki co należy zrobić.

Zameldować można się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku meldunku przez Internet pełnomocnictwo można udzielić i podpisać w formie elektronicznej lub przesłać do urzędu. Z kolei w przypadku meldunku w urzędzie pełnomocnictwa można udzielić jedynie w formie pisemnej. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci do 18 roku życia meldują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Wniosek o meldunek należy złożyć w przeciągu 30 dni od przybycia do miejsca zamieszkania. Jeżeli osoba mieszka na stałe pod konkretnym adresem, wówczas melduje się na pobyt stały.
Z kolei, gdy osoba mieszka pod konkretnym adresem czasowo dłużej niż 3 miesiące, melduje się tam na pobyt czasowy. Pamiętać należy, że nie można być zameldowanym jednocześnie
w dwóch miejscach pobytu stałego lub dwóch miejscach pobytu czasowego. Natomiast można być zameldowanym jednocześnie na stałe i czasowo.

Do zmiany zameldowania należy przygotować formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego, który można pobrać i wypełnić w domu lub zrobić to w urzędzie gminy. Można także uzyskać wypełniony formularz z systemu, należy poprosić o to urzędnika. W przypadku meldunku w urzędzie konieczny jest także dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli osoba ubiegająca się o meldunek jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przygotować jeden z dokumentów – umowę cywilnoprawną (np. umowę najmu), odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu – które potwierdzą tytuł prawny do danego miejsca zamieszkania.

Z kolei w sytuacji gdy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem i nie ma też żadnego innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować należy przygotować dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. Dodatkowo przy meldunku przez Internet do formularzu w formie dokumentu elektronicznego należy dołączyć oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania,  potwierdzające pobyt danej osoby w lokalu.

Zameldowanie jest bezpłatne. Opłatę uiszcza się jedynie w sytuacji wydania zaświadczenia
o zameldowaniu na pobyt czasowy – w kwocie 17 zł. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.

Jeżeli do wniosku dołączone zostały wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik dokonuje meldunku od razu po otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

W celu omówienia dodatkowych pytań, bądź wątpliwości w zakresie meldunku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu.