27.06.2021

Rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą

Wielokrotnie zdarzyć się może, że pracownik z różnych względów chce zakończyć swoją współpracę z dotychczasowym pracodawcą. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób można zakończyć współpracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą w sposób zgodny z prawem. To typowe sytuacje, które przybliżają rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najprostszym sposobem rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a więc wtedy gdy zarówno pracownik jak i pracodawca zgadzają się na rozwiązanie umowy o pracę. Aby rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, pracownik i pracodawca muszą dojść do porozumienia i za obopólną zgodą rozwiązać umowę o pracę. W tym celu obie strony powinny zawrzeć porozumienie na piśmie zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Pod takim porozumieniem o rozwiązaniu umowy o pracę powinny być złożone podpisy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Kolejnym sposobem rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą jest złożenie pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej tj. pod treścią wypowiedzenia pracownik powinien się podpisać. Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być doręczona pracodawcy w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę pomiędzy pracownikiem i pracodawcom ulega rozwiązaniu. Pracownik zawsze może wypowiedzieć umowę o pracę za wypowiedzeniem bez podawania przyczyn.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ostatnim sposobem jest rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 55 § 1 ustawy Kodeks pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo zgodnie z art. 55 § 11 ustawy Kodeks pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn wyżej wymienionych pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Należy pamiętać, że od każdego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę można odwołać się do właściwego Sądu Pracy.

W przypadku problemów dotyczących rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą lub odwołaniem się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zapraszamy do kontaktu z Kancelarią prawniczą.

Krzysztof Kardasz Radca prawny