K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w prowadzeniu spraw o naprawienie szkody majątkowej, jak i szkody na osobie. Świadczy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych i pozwala klientom wyegzekwować stosowną kwotę tytułem naprawienia szkody. Kancelaria prawna K&S reprezentuje klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań m.in. z tytułów szkód komunikacyjnych i błędów medycznych.

Reprezentacja przed ubezpieczycielem

Roszczenia o naprawienie szkody zazwyczaj kierowane są do ubezpieczyciela sprawcy szkody, gdyż umożliwiają uzyskanie stosownej kwoty z tytułu umowy o ubezpieczenie. W ramach świadczonych usług Kancelaria odszkodowawcza pomaga wyegzekwować od ubezpieczyciela odpowiednią sumę pieniędzy celem całkowitego pokrycia wyrządzonej szkody – nie tylko tej związanej ze szkodą na mieniu, ale także ze szkodą na osobie – przede wszystkim więc obejmującą koszty leczenia, rehabilitacji, jak również szkodę poniesioną w wyniku niemożności dalszego wykonywania zawodu.

Odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy

Naprawienia szkody można domagać się także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku Prawnik w imieniu klienta ubiega się o uiszczenie kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przewidzianej przez prawo cywilne, jak również naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, a więc przede wszystkim utraconych korzyści w wyniku niewywiązania się drugiej strony z danego zobowiązania.

Odszkodowania z tytułu błędów medycznych

Odszkodowania z tytułów błędów medycznych może domagać się osoba poszkodowana w wyniku niedbałego lub nieprawidłowego działania lekarza, której stan zdrowia przez takie zaniedbanie uległ pogorszeniu. Odpowiedzialności za błędy nie eliminuje w tym przypadku niedbalstwo czy niedouczenie w sztuce medycznej. Odszkodowanie przysługuje także osobie, która wyraziła nieważną zgodę za zabieg w wyniku nieodpowiedniego poinformowania przez lekarza.

Tagi: kancelaria odszkodowawcza, odszkodowania

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.