Zamówienia publiczne

W sposób kompleksowy i profesjonalny obsługujemy klientów na każdym etapie procesu przetargowego. Świadczymy usługi doradcze na rzecz zamawiających i wykonawców na etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych oraz w stadium realizacji umów. Przygotowujemy dokumenty wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Naszym klientom zapewniamy stałe doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: uczestnictwo w negocjacjach z oferentami, wsparcie przy ocenie ofert, ustalenie ostatecznej treści umowy.

W obszarze prawa zamówień publicznych świadczymy usługi polegające m.in. na:

  • przygotowaniu opinii i interpretacji znaczenia i skutków poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), ogłoszeń itp.;
  • redagowaniu korespondencji z zamawiającymi (m.in. wyjaśnienia, uzupełnienia);
  • weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty pod kątem zgodności z prawem;
  • redagowaniu poprawnych zapisów SIWZ;
  • pośrednictwie w negocjacjach z kontrahentami;
  • przeprowadzeniu analizy ofert klientów;
  • przeprowadzeniu badania ofert klientów pod względem formalno-prawnym;
  • zapewnieniu wsparcia w sprawach dotyczących naliczania oraz dochodzenia kar umownych.

Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a gdy zachodzi taka potrzeba, również przed sądami okręgowymi.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz zamawiających klasycznych, jak i sektorowych.

Osoba odpowiedzialna

Kamila Korn

radca prawny

+48 792 024 005
k.korn@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Kamila Korn
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.