Obsługa prawna spółek i firm - fuzje i przejęcia (M&A)

Obsługa prawna przedsiębiorców jest jednym z najważniejszych obszarów działalności kancelarii K&S . Świadczymy usługi prawne zarówno dla spółek, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym.

W ramach obsługi podejmujemy się spraw z zakresu prawa handlowego, cywilnego, pracy, nowych technologii, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi.

Zajmujemy się ponadto doradztwem w zakresie zmian struktur kapitałowych spółek, w sprzedaży, nabyciu oraz transakcji fuzji i przejęć. Oferujemy przedsiębiorcom wsparcie prawne w zakresie fuzji i przejęć. Transakcje M&A mogą być skomplikowane i wieloetapowe, dlatego warto zlecić ich przeprowadzenie doświadczonym prawnikom.

Tworzenie nowych podmiotów prawnych – Obsługa prawna spółek

Kontakt z kancelarią warto nawiązać na etapie planowania nowej działalności lub spółki, gdyż nasi prawnicy doradzą przy wyborze właściwej formy prawnej i struktury korporacyjnej. Służymy pomocą przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, a także innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Doradzamy także przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw spółek.

Bieżąca obsługa prawna firm i spółek podmiotów gospodarczych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w tym:

 • szeroko rozumiany sekretariat korporacyjny (tj. m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.);
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • przygotowywanie umów z pracownikami, regulaminów, statutów;
 • obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych;
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, zbyciu, nabyciu, umorzeniu i zastawieniu udziałów lub akcji, oraz w czynnościach związanych ze zmianami w składzie wspólników lub akcjonariuszy spółki;
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o jednorazowe zlecenie lub stałą obsługę.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania koniecznych zgód i zezwoleń.

Mając na uwadze interes klientów, monitorujemy najważniejsze zmiany w prawodawstwie i przygotowujemy ich do zmian w obszarze prawnym. Opiniujemy umowy i uczestniczymy w procesach negocjacyjnych.

Reprezentowanie klientów przed różnymi instytucjami

Reprezentujemy spółki i przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami i organami. Występujemy w imieniu klientów przed:

 • sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
 • Sądem Najwyższym;
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Krajową Izbą Odwoławczą;
 • innymi organami prawnymi związanymi z nadzorem prawnym nad przedsiębiorstwami (np. KNF, UOKiK, GIOŚ).

Formułujemy również środki odwoławcze, w tym: zażalenia, apelacje, odpowiedzi i skargi kasacyjne.

Reprezentujemy przedsiębiorców w kontaktach z dłużnikami i organami egzekucyjnymi.

Spory wspólników – Obsługa prawna spółek

Oferujemy wsparcie w konfliktach wewnętrznych z udziałem wspólników, organów i samej spółki oraz w sporach, których stroną jest były wspólnik spółki. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi:

 • wyłączenia wspólnika ze spółki;
 • przeprowadzania procesu wykupu akcjonariusza mniejszościowego;
 • konfliktów powstałych w wyniku naruszenia zakazu konkurencji oraz zachowań godzących w interesy spółki.

Transakcje M&A

Doradzamy i reprezentujemy klientów w transakcjach mających za przedmiot przenoszenie udziałów spółek oraz w transakcjach M&A. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z fuzjami i przejęciami na rzecz klientów z kapitałem krajowym i zagranicznym, również w ramach międzynarodowych transakcji M&A.

Nasza oferta obejmuje wszystkie działania, które prowadzić będą do przeprowadzenia połączenia – od etapu due diligence, przez opracowanie podatkowo struktury transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej do etapu zamknięcia transakcji i wsparcia potransakcyjnego. Nasza oferta przewiduje:

 • analizę prawno-podatkową planowanej fuzji czy przejęcia firmy – jej wnioski pozwolą na określenie najkorzystniejszej struktury transakcji;
 • audyt, due diligence – badanie kondycji finansowej przejmowanej spółki lub wskazanego przez klienta wycinka jej działalności;
 • stworzenie dokumentacji transakcji M&A oraz uczestnictwo w negocjacjach;
 • przeprowadzenie transakcji nabycia/zbycia udziałów;
 • przeprowadzenie sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa, doradztwo w kwestiach związanych z przejęciem zakładu pracy;
 • przeprowadzenie transakcji nabycia/zbycia poszczególnych aktywów po uprzedniej weryfikacji ich aktualnego stanu prawnego (w tym m.in nieruchomości);
 • przygotowanie umów inwestycyjnych i porozumień wspólników;
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania transakcji M&A.
Osoby odpowiedzialne

Sławomir Staszak

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 602 580 410
s.staszak@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Sławomir Staszak

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Łukasz Roszko

Karina Sledz

prawnik (aplikant radcowski)

+48 786 806 954
k.sledz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Karina Sledz
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.