Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Istotnym obszarem działalności kancelarii prawnej K&S są sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradzamy i reprezentujemy w sporach sądowych zarówno pracowników, jak i pracodawców (pod warunkiem braku konfliktu interesów).

Naszym klientom – przedsiębiorcom – pomagamy na każdym etapie prowadzonej działalności. Działamy wyprzedzająco, tak by zapobiec niekorzystnemu obrotowi sytuacji. We współpracy z przedsiębiorcami stawiamy na rozwiązania kompleksowe, a więc nie traktujemy oddzielnie zagadnień prawa pracy, cywilnego i związanego z obrotem gospodarczym, ale podchodzimy do nich jako do przenikających się elementów większej całości.

Klientom – pracownikom, którzy czują się pokrzywdzeni przez nieuczciwe praktyki w miejscu pracy, gwarantujemy profesjonalne podejście i szybkie, zdecydowane działania, by ukrócić niezgodne z prawem praktyki i osiągnąć rozstrzygnięcie satysfakcjonujące klienta.

Prawo pracy. Oferta dla pracodawców

Doradzamy naszym klientom i aktywnie wspieramy ich w następujących obszarach:

 • doradztwo i przygotowanie umów na potrzeby nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy;
 • negocjacje, zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników;
 • opracowanie systemów wynagradzania, premiowania i innych świadczeń;
 • tworzenie regulaminów pracy, kodeksów etycznych, polityki antydyskryminacyjej i antymobbingowej, zasad korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie;
 • określenie zasad ochrony prywatności pracowników, m.in. kontroli służbowych skrzynek mailowych i zasad korzystania przez nich z mediów społecznościowych;
 • tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych;
 • wypadki przy pracy: postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników;
 • restrukturyzacja zatrudnienia, m.in. konstrukcja pracodawcy wewnętrznego, zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników;
 • postępowania wyjaśniające z elementami karnymi w przypadku naruszeń pracowników.

Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz sporach z organami w zakresie legalności pracy (z uwzględnieniem legalności pobytu pracowników z państw trzecich) oraz z kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami, w obszarze działania których znajdują się kwestie zatrudnienia.

Prawo pracy. Oferta dla pracowników

Pracownikom (lub byłym pracownikom), którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone przez pracodawcę, oferujemy pomoc w następujących obszarach:

 • roszczenia o wypłatę należnego wynagrodzenia;
 • roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • dochodzenie odszkodowania z powodu wypadku w miejscu pracy;
 • rozwiązanie stosunku pracy;
 • dochodzenie odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę;
 • wniosek o sprostowanie świadectwa prac;
 • mobbing, zachowania dyskryminacyjne;
 • naruszenie prywatności pracownika;
 • sprawy o przywrócenie do pracy.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądem. Doradzamy, w jaki sposób powinien zebrać dokumentację potrzebną do wniesienia powództwa i przygotować się do sporu na etapie sądowym.

Prawo ubezpieczeń społecznych. Oferta dla ubezpieczonych

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na rzecz ubezpieczonych i ubezpieczających. Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • rent i emerytur oraz innych świadczeń (np. świadczenia rehabilitacyjnego) przyznawanych przez ZUS lub KRUS;
 • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
 • odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników;
 • odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • przedawnienia składek na ZUS;
 • ustalania stopnia niepełnosprawności;
 • ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi;
 • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa;
 • ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.

W ramach powyższych zagadnień prawnicy naszej kancelarii zajmują się:

 • udzielaniem porad;
 • uczestnictwem w mediacjach i negocjacjach;
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania praw osób ubezpieczonych wynikających z przepisów.

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, również na etapie sądowym. Pomagamy w kwestiach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, w kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Piotr Popiołek

prawnik (aplikant radcowski)

+48 517 178 887
p.popiolek@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Piotr Popiołek
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.