01.02.2022

Wygrana w sprawie dot. ustawy „dezubekizacyjnej”

08.12.2021 r. – wygrana sprawa o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej – nieprawomocna

Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 2489/21 zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości emerytury policyjnej bez zastosowania art. 15c ust.1-3 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 723);

W pkt. II tego wyroku Sąd zobowiązał Dyrektora także do ustalenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej bez zastosowania art. 22a ust.1-3 ww. ustawy.

W pkt. III wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz ubezpieczonego zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał odwołanie za uzasadnione i podzielił stanowisko odwołującego się w zakresie braku pełnienia przez ubezpieczonego „służby na rzecz totalitarnego państwa” ze względu na wyłącznie pomocniczy, techniczny, niezwiązany z głównymi funkcjami resortu charakter pracy ubezpieczonego. W uzasadnieniu wyroku Sąd szeroko omówił kwestię pełnienia „służby na rzecz totalitarnego państwa” oraz związanym z tym uprawnieniem do obniżenia wysokości emerytury oraz renty, zarówno w kontekście obowiązującej ustawy, jak i w odniesieniu do Konstytucji.

Wyrok jest nieprawomocny.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.p. posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz sporów sądowych w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym w zakresie ponownego ustalenia wysokości, przeliczenia lub uzyskania emerytury albo renty.