Kancelaria odszkodowawcza Gdańsk Elbląg - Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza K&S specjalizuje się w prowadzeniu spraw o naprawienie szkody majątkowej, jak i szkody na osobie. Świadczy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych i pozwala klientom wyegzekwować stosowną kwotę tytułem naprawienia szkody. Kancelaria prawna K&S reprezentuje klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań m.in. z tytułów szkód komunikacyjnych i błędów medycznych.

K&S Kancelaria odszkodowawcza a reprezentacja przed ubezpieczycielem

Roszczenia o naprawienie szkody zazwyczaj kierowane są do ubezpieczyciela sprawcy szkody, gdyż umożliwiają uzyskanie stosownej kwoty z tytułu umowy o ubezpieczenie. W ramach świadczonych usług Kancelaria odszkodowawcza pomaga wyegzekwować od ubezpieczyciela odpowiednią sumę pieniędzy celem całkowitego pokrycia wyrządzonej szkody – nie tylko tej związanej ze szkodą na mieniu, ale także ze szkodą na osobie – przede wszystkim więc obejmującą koszty leczenia, rehabilitacji, jak również szkodę poniesioną w wyniku niemożności dalszego wykonywania zawodu. Przykładowe roszczenia, w których wyegzekwowaniu pomaga Kancelaria odszkodowawcza w Gdańsku lub Elblągu:

Odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy

Naprawienia szkody można domagać się także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku Prawnik w imieniu klienta ubiega się o uiszczenie kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przewidzianej przez prawo cywilne, jak również naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, a więc przede wszystkim utraconych korzyści w wyniku niewywiązania się drugiej strony z danego zobowiązania.

Odszkodowania z tytułu błędów medycznych

Odszkodowania w Gdańsku, Elblągu i innych miastach z tytułów błędów medycznych może domagać się osoba poszkodowana w wyniku niedbałego lub nieprawidłowego działania lekarza, której stan zdrowia przez takie zaniedbanie uległ pogorszeniu. Odpowiedzialności za błędy nie eliminuje w tym przypadku niedbalstwo czy niedouczenie w sztuce medycznej. Odszkodowanie przysługuje także osobie, która wyraziła nieważną zgodę za zabieg w wyniku nieodpowiedniego poinformowania przez lekarza.

Odszkodowania od pracodawcy

Między pracownikiem a pracodawcą dochodzi do zawiązania stosunku pracy. Taka umowa niesie za sobą obowiązki dla obydwu stron. Niewielu pracowników wie, że mają prawo żądać od pracodawcy realizacji warunków umowy, a także rościć od niego ewentualnego odszkodowania za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. Prawo do takiego świadczenia ma pracownik, którego pracodawca skrócił okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz którego pracodawca zwolnił bezpodstawnie.

Odszkodowania od Skarbu Państwa

Każdy Obywatel, który poniósł szkodę wskutek niezgodnego z prawem orzeczenia sądu, ma możliwość dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. Taką rekompensatę mogą uzyskać osoby, które pomimo swojej niewinności zostały ukarane karą pozbawienia wolności. Tego typu odszkodowania w Gdańsku lub Elblągu dochodzi Kancelaria odszkodowawcza K&S.

Odszkodowania po wypadku samochodowym (odszkodowania z OC)

Każdy pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych musi mieć ważne ubezpieczenie OC. W razie jakiegokolwiek zdarzenia — wypadku czy kolizji, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania za szkody materialne oraz niematerialne, związane z utratą zdrowia. W dochodzeniu odszkodowania z OC w Gdańsku, Elblągu pomaga Kancelaria odszkodowawcza K&S.

Odszkodowanie za opóźniony lot (odszkodowania za odwołane loty)

W momencie kupna biletu dochodzi do zawiązania się umowy między pasażerem a przewoźnikiem. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, odwołanie bądź opóźnienie lotu niesie za sobą prawo do wypłaty odszkodowania każdemu pasażerowi w kwocie nawet do 600 Euro w terminie 30 dni.

Ilekroć potrzebować będziesz skutecznego wyegzekwowania odszkodowania, nie musisz przeglądać ofert firm pod hasłem odszkodowania Gdańsk, odszkodowania Elbląg, odszkodowania Pomorskie. Skorzystaj z pomocy doświadczonego eksperta. Informacje o tym, jak się skontaktować z nim znajdziesz poniżej.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Kowalskiej 15 lok. 5, 82-300 Elbląg, tel. +48 58 309 29 69, tel. 510 060 332, tel. 602 580 410

Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.