Prawo administracyjne i budowlane - Prawnik

Prawo administracyjne to bardzo szeroki obszar regulowany przez dziesiątki ustaw. Również postępowanie administracyjne  rządzi się swoimi rygorami. Doradztwo w obszarze prawa administracyjnego możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach, wśród nich wskazać możemy na prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wreszcie – obsługę organów administracji publicznej .

Prawnicy naszej kancelarii zajmują się wszystkimi tymi obszarami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego i postępowania administracyjnego.

Postępowanie przed organami administracji publicznej

Nasza oferta w obszarze prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Świadczymy następujące usługi w zakresie prawa administracyjnego:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, w tym w sprawach prawa budowlanego;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej;
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne;
 • sporządzanie skarg do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Prawo budowlane Prawnik  K&S

W ramach świadczonych usług Kancelaria prawna K&S oferuje usługi prawne z zakresu obsługi prawnika z zakresu prawa budowlanego – między innymi reprezentację w procesie inwestycyjnym dotyczącym kwestii uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, jak również przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego. Zatrudnieni w Kancelarii Prawnicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu stosowania ustawy prawo budowlane oraz przepisów technicznych dotyczących spraw budowlanych.

 

Jakie sprawy podejmuje Kancelaria specjalizująca się w prawie administracyjnym i budowlanym?

Prawo budowlane określa między innymi sprawy projektowania, budowy, rozbiórki, jak również reguluje zasady działania organów administracji publicznej. Prawo administracyjne natomiast określa stosunki prawne pomiędzy podmiotem a organami administracji publicznej, jak również normuje zasady działania tych organów publicznych. Obie dziedziny prawa są bardzo rozległe, często łączą się ze sobą, ale również występują samodzielnie. Kancelaria specjalizująca się w prawie administracyjnym i budowlanym zajmuje się profesjonalnym doradztwem i wsparciem w zakresie przepisów dotyczących nieruchomości, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony środowiska.

 

Komu świadczone są porady prawne z zakresu prawa administracyjnego i budowlanego?

Każdemu, kto potrzebuje doradztwa w zakresie prawa budowlanego czy prawa administracyjnego oraz innych, pokrewnych gałęzi prawa. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to osoba fizyczna, szukająca doradztwa w indywidualnych sprawach, deweloper lub inwestor, czy też wspólnota mieszkaniowa.

 

W czym pomoże prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym i budowlanym tzw. prawnik od prawa budowlanego?

Prawnik specjalizujący się w tych dziedzinach prawa świadczy kompleksowe doradztwo i wsparcie. Do jego zadań będzie należało: weryfikacja i opracowywanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe, umów nabycia i zbycia nieruchomości, umów przedwstępnych; doradztwo i reprezentacja sądowa ze zniesieniem współwłasności, podziałem nieruchomości, ustanowienie służebności; obsługa wspólnot mieszkaniowych; opiniowanie w sprawach zamówień publicznych; uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy; odwołania od decyzji, skargi i zażaleń administracyjnych.

Prawo budowlane

Oferujemy szeroką obsługę prawną dotyczącą prawa budowlanego. Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Zapewniamy kompleksową opiekę już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów, poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Przygotowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich etapów realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy skompletować dokumentację budowlaną, konsultujemy niejasności i prowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Nasza usługi w zakresie prawa budowlanego obejmują m.in.:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, umów z architektem;
 • prowadzenie spraw sądowych z powodu niewykonania lub niedotrzymania warunków umowy (odszkodowania);
 • doradztwo prawne przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych;
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych;
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia klienta przy wykonywaniu umów;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej;
 • kompleksowa obsługa prawna firm budowlanych, deweloperów, agencji pośrednictwa handlem nieruchomościami;
 • tworzenie i analiza umów zawieranych z podwykonawcami i konsorcjantami.

Gospodarka nieruchomościami

Do zadań realizowanych w tym obszarze należy dokonanie analizy stanu pranego nieruchomości, pomoc przy podziale nieruchomości – zniesieniu współwłasności, wyodrębnieniu lokali czy ustaleniu sposobu użytkowania. Nasza kancelaria przygotowuje również projekty umów najmu, dzierżawy czy użyczenia budynków, świadczy także pomoc prawną przy zawieraniu umów (np. umowy sprzedaży czy darowizny nieruchomości). Ponadto pomagamy dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, prowadzimy sprawy o eksmisję i sprawy związane z procesem inwestycyjnym.

Pozostałe obszary, w których oferujemy doradztwo oraz prowadzenie spraw:

 • rokowania o nabycie w drodze umowy tytułu prawnego do nieruchomości;
 • decyzje administracyjne o wywłaszczeniu nieruchomości;
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości;
 • stwierdzenie nieważności aktów, na podstawie których nastąpiło wywłaszczenie;
 • odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość dochodzonych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych w związku z przejmowaniem, wywłaszczaniem i korzystaniem przez nie z nieruchomości;
 • opłata adiacencka powstała w wyniku podziału nieruchomości;
 • opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
 • podział nieruchomości;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • wycena nieruchomości.

Obsługa organów administracji publicznej

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne mogą korzystać z usług prawnika zatrudnionego na etacie lub zlecać zadania zewnętrznej kancelarii. Ten drugi sposób w praktyce jest tańszy, stąd jego rosnąca popularność. Organ administracji publicznej umawia się z wybraną kancelarią prawną na zasady obsługi (wynagrodzenie, częstotliwość) oraz zakres współpracy.

Podmiotom publicznym oferujemy stałą obsługę prawną, wykonanie określonych zadań oraz świadczenie zastępstwa procesowego.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w pracy w urzędach oraz w obsłudze prawnej organów administracji publicznej. Oferujemy:

 • obsługę prawną podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych) oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych;
 • bieżącą obsługę prawną;
 • opiniowanie i tworzenie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego;
 • opiniowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych, projektów regulaminów i zarządzeń;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów zawieranych umów i aneksów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy.
Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Magdalena Nowacka

radca prawny

+48 798 341 054
m.nowacka@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Magdalena Nowacka

Karolina Kozłowska

radca prawny

+48 451 595 525
k.kozlowska@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Karolina Kozłowska

Maciej Wesołowski

adwokat

+48 797 503 445
m.wesolowski@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Maciej Wesołowski
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.