Prawo administracyjne i budowlane - Prawnik

Prawo administracyjne to bardzo szeroki obszar regulowany przez dziesiątki ustaw. Również postępowanie administracyjne  rządzi się swoimi rygorami. Doradztwo w obszarze prawa administracyjnego możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach, wśród nich wskazać możemy na prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wreszcie – obsługę organów administracji publicznej .

Prawnicy naszej kancelarii zajmują się wszystkimi tymi obszarami.

Postępowanie przed organami administracji publicznej

Nasza oferta w obszarze prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Świadczymy następujące usługi w zakresie prawa administracyjnego:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
 • sporządzanie skarg do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo budowlane

Oferujemy szeroką prawną dotyczącą prawa budowlanego. Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Zapewniamy kompleksową opiekę już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów, poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Przygotowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich etapów realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy skompletować dokumentację budowlaną, konsultujemy niejasności i prowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Nasza usługi w zakresie prawa budowlanego obejmują m.in.:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, umów z architektem
 • prowadzenie spraw sądowych z powodu niewykonania lub niedotrzymania warunków umowy (odszkodowania)
 • doradztwo prawne przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia klienta przy wykonywaniu umów
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • kompleksowa obsługa prawna firm budowlanych, deweloperów, agencji pośrednictwa handlem nieruchomościami
 • tworzenie i analiza umów zawieranych z podwykonawcami i konsorcjantami

Gospodarka nieruchomościami

Do zadań realizowanych w tym obszarze należy dokonanie analizy stanu pranego nieruchomości, pomoc przy podziale nieruchomości – zniesieniu współwłasności, wyodrębnieniu lokali czy ustaleniu sposobu użytkowania. Nasza kancelaria przygotowuje również projekty umów najmu, dzierżawy czy użyczenia budynków, świadczy także pomoc prawną przy zawieraniu umów (np. umowy sprzedaży czy darowizny nieruchomości). Ponadto pomagamy dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, prowadzimy sprawy o eksmisję i sprawy związane z procesem inwestycyjnym.

Pozostałe obszary, w których oferujemy doradztwo oraz prowadzenie spraw:

 • rokowania o nabycie w drodze umowy tytułu prawnego do nieruchomości;
 • decyzje administracyjne o wywłaszczeniu nieruchomości
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • stwierdzenie nieważności aktów, na podstawie których nastąpiło wywłaszczenie;
 • odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość dochodzonych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych w związku z przejmowaniem, wywłaszczaniem i korzystaniem przez nie z nieruchomości;
 • opłata adiacencka powstała w wyniku podziału nieruchomości
 • opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • podział i scalanie nieruchomości
 • wycena nieruchomości.

Obsługa organów administracji publicznej

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne mogą korzystać z usług prawnika zatrudnionego na etacie lub zlecać zadania zewnętrznej kancelarii. Ten drugi sposób w praktyce jest tańszy, stąd jego rosnąca popularność. Organ administracji publicznej umawia się z wybraną kancelarią prawną na zasady obsługi (wynagrodzenie, częstotliwość) oraz zakres współpracy.

Podmiotom publicznym oferujemy stałą obsługę prawną, wykonanie określonych zadań oraz świadczenie zastępstwa procesowego.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w pracy w urzędach oraz w obsłudze prawnej organów administracji publicznej. Oferujemy:

 • obsługę prawną podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych) oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych,
 • bieżącą obsługę prawną
 • opiniowanie i tworzenie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego
 • opiniowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych, projektów regulaminów i zarządzeń
 • sporządzanie i opiniowanie projektów zawieranych umów i aneksów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy.
Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Krzysztof Kardasz

Magdalena Nowacka

prawnik (aplikant radcowski)

+48 798 341 054
m.nowacka@krp-ks.pl

Magdalena Nowacka
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.