07.02.2024

Wynagrodzenie wspólnika wypłacane na podstawie art. 176 KSH

Przepis art. 176 Kodeksu spółek handlowych daje możliwość nałożenia na wspólnika obowiązku wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki.

Czym są takie świadczenia? Są nimi realnie wykonywane przez wspólników czynności cechujące się powtarzalnością oraz niepieniężnym charakterem, za które wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie rynkowe, czyli adekwatne do stawek przyjętych w obrocie dla danego rodzaju świadczeń.

Należy pamiętać, aby w umowie spółki obowiązek wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych uregulować w sposób szczegółowy i precyzyjny. Przede wszystkim określić trzeba rodzaj świadczeń, ich zakres oraz przysługujące wynagrodzenie. Określając rodzaj świadczenia należy wskazać na czym to dane świadczenie będzie polegać np. dokonywanie tłumaczeń czy tworzenie treści na stronę internetową Spółki. Z kolei obowiązek ustalenia zakresu świadczeń umożliwia jego identyfikację jako świadczenia powtarzającego się – a więc nie ciągłego ani jednorazowego np. poprzez wskazanie częstotliwości wykonywanych tłumaczeń czy określenie liczby przygotowywanych artykułów na stronę internetową w ujęciu miesięcznym.

Istotnym jest również fakt, że obowiązek wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki powinien być ustanowiony w umowie spółki. W przypadku spółek nowo zawiązywanych konieczne będzie zawarcie wówczas umowy spółki w formie aktu notarialnego – system s24 nie przewiduje bowiem możliwości wprowadzenia takich postanowień. W przypadku zaś spółek już istniejących niezbędne będzie dokonanie zmiany umowy spółki, która również następuje w formie aktu notarialnego.

Największą korzyścią jaką daje prawidłowo wprowadzony do umowy spółki obowiązek powtarzających świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki jest to, że wypłata wynagrodzenia wspólnikowi nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli chcesz wprowadzić zapis dotyczący powtarzających się świadczeń niepieniężnych do umowy spółki, skontaktuj się z nami.