06.06.2023

Kiedy i jak można zmienić nazwisko

Kiedy można zmienić nazwisko?

Zmiana nazwiska najczęściej kojarzy się z zawarciem małżeństwa i faktycznie jest to najbardziej powszechny powód takiej zmiany. Jednak przyczyn zmiany nazwiska może być wiele, a sam proces jest dość restrykcyjny. Zmiana nazwiska oznaczać może zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego/męskiego. Podstawy zmiany nazwiska określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

W pierwszej kolejności możliwa jest zmiana nazwiska poprzez zawarcie małżeństwa. Małżonkowie decydują jakie będą nosić nazwisko, po zawarciu małżeństwa, poprzez: noszenie wspólnego nazwiska będącego dotychczasowo nazwiskiem jednego z nich, pozostanie przy swoim nazwisku przez każdego z małżonków lub poprzez połączenie przez jednego/obojga małżonków dwóch nazwisk. Pamiętać należy, że po zmianie co do zasady można mieć nazwisko składające się w z najwyżej dwóch członów. Z kolei w sytuacji rozwodu możemy chcieć powrotu do swojego nazwiska sprzed małżeństwa. Można to zrobić poprzez złożenie oświadczenia
o powrocie do poprzedniego nazwiska przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem, bądź w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W sytuacji zmiany nazwiska przez obojga rodziców, zmiana ta rozciąga się na małoletnie dzieci
i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Z kolei gdy tylko jeden rodzic zmienia nazwisko, zmiana taka może rozciągać się na małoletnie dzieci, pod warunkiem wyrażenia zgody przez drugiego z rodziców. Natomiast jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat,
do zmiany nazwiska dziecka potrzebna jest także jego zgoda.

Ponadto zmiany nazwiska można dokonać jedynie z ważnych powodów. Nazwisko można zmienić, gdy jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka. Kolejne ważne powody, wskazane w ustawie to: zmiana nazwiska na nazwisko używane, zmiana nazwiska na nazwisko,
które zostało bezprawnie zmienione lub zmiana nazwiska na nazwisko noszone zgodnie
z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Jest to katalog otwarty, co oznacza, że są to jedynie przykłady ważnych powodów zmiany nazwiska.

Aby dokonać zmiany nazwiska należy złożyć wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bądź konsula w sytuacji osób mieszkających za granicą. Wniosek składa osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska, a w przypadku osoby małoletniej jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic). We wniosku zawarte muszą być przede wszystkim: dane osoby, której dotyczy zmiany ( imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer PESEL), nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana, adres do korespondencji, uzasadnienie oraz oświadczenie wnioskodawcy,
że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna.

Postępowanie o zmianę nazwiska kończy się wydaniem decyzji o zmianie nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

W celu omówienia dodatkowych pytań, bądź wątpliwości w zakresie zmiany nazwiska zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu.