24.07.2020

ZUS nie ma prawa kwestionować podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy

ZUS NIE MA PODSTAW DO KWESTIONOWANIA KWOTY ZADEKLAROWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ JAKO PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15 przypomniał, że ZUS nie ma prawa kwestionować wysokości kwoty zadeklarowanej przez ubezpieczonego przedsiębiorcę jako podstawy wymiaru składek, jeśli tylko mieści się ona w granicach określonych w ustawie systemowej. Trybunał podkreślił, że wprawdzie ubezpieczeni pracownicy i ubezpieczeni przedsiębiorcy mają wspólną cechę relewantną w postaci statusu osób ubezpieczonych, jednak występują miedzy nimi różnice istotne w kontekście prawa do zasiłków z tego ubezpieczenia i dlatego mogą oni zostać potraktowani w różny sposób. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych pracowników uzależnione bowiem są od realnego przychodu pracownika, a przedsiębiorcy – od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek.

Zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt I UK 208/17 stanowisko, że po stronie organu rentowego istnieje możliwość weryfikowania podstawy wymiaru składek działacza gospodarczego w myśl zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych, w tym z zasadą solidaryzmu ubezpieczeń społecznych i przysługiwania proporcjonalnych świadczeń, w zależności od wymaganego okresu oraz wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne jest odosobnione.

Pomimo powyższego ZUS nadal próbuje kwestionować wysokość podstawy wymiaru składek matkom prowadzącym działalność gospodarczą i korzystającym z zasiłku macierzyńskiego. Prawdą jest jednak, że brak jest ku temu podstaw, a więc warto odwoływać się od decyzji negatywnych w tym zakresie.

Nasza Kancelaria odnosi liczne sukcesy na tym polu, co oznacza, że wydanie decyzji przez ZUS nie oznacza końca postępowania i przegranej. Warto od decyzji się odwołać, tak by sąd powszechny mógł ją zweryfikować.