25.11.2021

Alimenty a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Niewątpliwie, pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej dotkliwym środkiem ingerencji sądu w sferę tej władzy, zmierzającym do ochrony interesów dziecka. Zgodnie z art. 111 k.r.o.: „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.”

Co ważne, pozbawienie władzy rodzicielskiej odnosi się do konkretnego dziecka. Możemy mieć zatem do czynienia z sytuacją, w której pozbawienie władzy rodzicielskiej orzeczone zostanie w stosunku, co do jednego z kilkorga wspólnych dzieci z wyłączeniem pozostałych. 

Jak wygląda kwestia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, co do którego rodzic pozbawiony został władzy rodzicielskiej?

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci wszelkie uprawnienia związane z podejmowaniem decyzji o wychowaniu dziecka, nie wpływa to jednakże w żaden sposób na obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Obowiązek alimentacyjny uregulowany został w art. 133 k.r.o., z którego wynika, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba
że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Pozbawienie władzy rodzicielskiej skutkuje utratą ogółu praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską z wyłączeniem kwestii związanej z obowiązkiem alimentacyjnym.

Kancelaria prawna K&S świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego w Gdańsku i Elblągu. Więcej informacji tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/. Specjaliści Kancelarii K&S to doświadczeni prawnicy rozwodowi doradzający Klientom najlepsze rozwiązania w przypadku problemów z wykonywaniem orzeczeń Sądu opiekuńczego.

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/
  3. https://www.krp-ks.pl/alimenty-podwyzszenie-lub-obnizenie/