03.12.2021

Obowiązek alimentacyjny

Duży odsetek spraw rodzinnych prowadzonych przez Sądami powszechnymi dotyczy obowiązku alimentacyjnego. Sprawy o alimenty, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej dotyczą alimentacji, do której zobowiązani są rodzice na rzecz dzieci.

Jednak – obowiązek dostarczania środków utrzymania i środków wychowania przez rodziców na rzecz dzieci nie jest jedynym rodzajem obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi przewidzianym przez przepisy prawa. 

W związku z powyższym nasuwa się kilka pytań dotyczących zobowiązań alimentacyjnych: 

Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Co do zasady – obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Czy wszyscy potencjalni dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani jednocześnie wobec jednego wierzyciela? 

Nie. Jeżeli chodzi o krewnych w linii prostej – zobowiązani są zstępni przed wstępnymi. W dalszej kolejności zobowiązani są wstępni przed rodzeństwem. Co więcej – odpowiednio w przypadku kilku wstępnych lub zstępnych – w pierwszej kolejności zobowiązani są zstępni bądź wstępni bliżsi stopniem. 

Co wpływa na wysokość obowiązku alimentacyjnego?

Na wysokość zobowiązania alimentacyjnego wpływają zarówno czynniki leżące po stronie obowiązanego, jak i uprawnionego do alimentów. Mianowicie – wpływ mają zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak i zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. 

Jak wyglądają rozliczenia pomiędzy dłużnikami alimentacyjnymi? 

W przypadku wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną w dalszej kolejności lub niezobowiązaną – z powodu niemożliwości bądź nadmiernych trudności w uzyskaniu alimentów przez uprawnionego od osoby, która powinna była spełnić świadczenie – osoba spełniająca świadczenie może domagać się zwrotu świadczenia właśnie od osoby, która zobowiązana była świadczenie spełnić. 

Podsumowując – w przypadku braku możliwości uzyskania świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych w pierwszej kolejności uprawniony może się domagać alimentów od „dalszych” zobowiązanych. 

Z drugiej strony natomiast – zobowiązany w dalszej kolejności opłacający alimenty nie zawsze musi godzić się z ponoszeniem zobowiązania, ale podejmować próby uzyskania regresu od osoby, która powinna spełniać obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności. 

Kancelaria prawna K&S świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego – https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/ w Gdańsku i Elblągu. Specjaliści Kancelarii K&S to doświadczeni prawnicy prowadzący postępowania dotyczące alimentów. 

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Artykuły warte zgłębienia:

  1. https://www.krp-ks.pl/alimenty-a-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
  2. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/
  3. https://www.krp-ks.pl/alimenty-podwyzszenie-lub-obnizenie/