09.02.2022

Czy istnieje możliwość obniżenia zasądzonych przez sąd alimentów?

W celu obniżenia alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu, konieczne jest złożenie pozwu do sądu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Czy zawsze jest to możliwe?

Stosownie do treści art. 138 KRO: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” 

Co należy rozumieć przez zmianę stosunków?

Otóż, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie  w tezie wyroku z dnia 18 września 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI RCa 119/20: „Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie podstawą do zmiany orzeczenia alimentacyjnego, w szczególności jeśli nie ma charakteru trwałego, zasadniczego, i nie wyczerpuje przesłanek, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.”

Ową zmianę stosunków, każdorazowo należy oceniać w odniesieniu do indywidualnej sytuacji zobowiązanego do płacenia alimentów. Przykładowo, za okoliczność taką można uznać utratę pracy będącą podstawowym źródłem dochodu, jeżeli do zwolnienia nie doszło
z winy zobowiązanego.

Co ciekawe, wnosząc pozew o obniżenie alimentów, można żądać obniżenia alimentów z datą wsteczną.

Należy również pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Co do zasady jedyną drogą do zmiany lub zniesienia obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego. 

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak od wielu lat zajmuje się sprawami rodzinnymi swoich Klientów – szczegóły oferty https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/, specjalizuje się m.in. w prowadzeniu postępowań rozwodowych, a także postępowań dotyczących alimentów oraz postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi.

W przypadku pytań dotyczących powyższych spraw lub woli zlecenia usługi prowadzenia sprawy przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w Elblągu.

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/alimenty-a-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
  3. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/