K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

16 lutego 2021 | autor: krpks

Pomoc Frankowiczom

Masz kredyt we franku szwajcarskim? Interesuje Cię skuteczna pomoc frankowiczom? Poświęć chwilę i przeczytaj ten artykuł. Dowiedz się, czy masz możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankowi, w celu pozbycia się kredytu. W tym celu:

Krok 1. Sprawdź, jakiego rodzaju umowę kredytową zawarłeś. Do 2012 r. na rynku polskim istniały 3 rodzaje umów kredytowych, w związku z których zawarciem klient banku mógł zadłużyć się we franku szwajcarskim. Do takich umów należały:

A. Umowa kredytu walutowego. Na podstawie tej umowy banki udzielały i wypłacały swoim klientom kwotę kredytu we franku szwajcarskim. We franku następowała także spłata całości zadłużenia;

B. Umowa kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego. W kredytach indeksowanych wysokość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu określana była przez banki we franku szwajcarskim, ale spłaty każdej z nich dokonywano w walucie polskiej. Działo się to po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego obowiązującego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty raty;

C. Umowa kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. W związku z zawarciem umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego banki udzielały swoim klientom kredytów, których wartość wyrażana była we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji sam kredyt uruchamiany był w polskich złotych. Natomiast spłaty rat kapitałowo-kredytowych klient dokonywał tutaj w walucie polskiej, po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty określonej raty (patrz szerzej: różnice w umowach kredytowych zawieranych we franku).

Co do zasady, wyłącznie w sytuacji zawarcia umowy o kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego istnieją obecnie podstawy do wystąpienia do sądu przeciwko bankowi z roszczeniami wynikającymi z tzw. „umów frankowych”. W takich umowach zazwyczaj znajdują się bowiem niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne). W przeprowadzeniu procesu pomaga zaznajomiony z tematem prawnik, który świadczy głównie pomoc frankowiczom.

Krok 2. Przeanalizuj swoją umowę kredytową zawartą z bankiem pod kątem znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) i jej kompletności. Zgodnie z art. 3851 k.c. niedozwolonymi postanowieniami umownymi są postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i które rażąco naruszają jego interesy. Za nieuzgodnione indywidualnie uważa się te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych ze wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. W umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego do najczęściej występujących niedozwolonych zapisów umownych zaliczają się przede wszystkim te, w ramach których banki, w sposób dowolny, ustalają zasady przeliczania poszczególnych rat kredytu. Są to zatem takie postanowienia, na których gruncie banki w sposób samodzielny kształtują kursy walut, po których dokonują następnie przeliczenia rat kredytu. Dzieje się to najczęściej w oderwaniu od obowiązującego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (NBP) czy kursu rynkowego waluty — to znaczy według dobrowolnie ustalonych kursów umieszczanych w tzw. Tabelach kursu. Tabele takie prowadzone są zwykle przez bank, który udzielił kredytu frankowego (Przykłady klauzul abuzywnych zawieranych przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego: A. „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego (…), według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”; B. „Spłata kredytu następuje w złotych (…). Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku (…) ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”).

Poza tym warto przeanalizować swoją umowę kredytową również pod kątem znajdowania się w niej innych wymaganych prawem i niezbędnych elementów, o których mowa np. w art. 69 ustawy – Prawo bankowe. W przeanalizowaniu umowy kredytowej pomagają prawnicy, którzy świadczą kompleksową pomoc frankowiczom.

Krok 3. Dokonaj obliczenia wartości roszczeń, jakie przysługują Ci wobec banku z tytułu umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego. W razie odnalezienia w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), na końcu, należy dokonać wyliczenia wartości roszczeń jakie w danej sprawie przysługują Ci wobec banku. Proces obliczania wartości roszczeń zależy od wielu elementów, a przede wszystkim od rodzaju zarzutów, z jakimi w danej sprawie będziemy chcieli wystąpić wobec banku. Obecnie, co do zasady istnieje możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej lub o zwrot już nadpłaconych rat kredytu udzielonego we franku (patrz szerzej: roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej udzielonej we franku). Określanie wartości poszczególnych roszczeń przysługujących względem banku jest czynnością trudną, skomplikowaną i wymagającą znajomości problematyki związanej z mechanizmami funkcjonowania kredytów frankowych. Pomocny może być w takim przypadku kontakt ze świadczącym pomoc frankowiczom prawnikiem.

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego i czujesz się niezadowolony z jej postanowień (i/lub) jesteś niezadowolony z dotychczasowej współpracy ze swoim bankiem, niezwłocznie zgłoś się do eksperta świadczącego pomoc frankowiczom! Ekspert indywidualnie przeanalizuje Twoją umowę kredytową pod względem znajdujących się w niej ew. niedozwolonych zapisów. Ekspert dokona także wyliczenia wartości przysługujących Ci względem banku roszczeń. Ekspert doradzi również, w jaki sposób najskuteczniej pozbyć się kredytu! Wiedza, którą przekaże Ci ekspert będzie dotyczyła Twojej sprawy. Pozostaje nadrzędna względem informacji, które znajdziesz pod hasłami pomoc frankowiczom forum, pomoc frankowiczom facebook, opinie, kalkulator. Eksperta odszukasz w swoim mieście lub przez internet pod hasłami pomoc frankowiczom Gdańsk, pomoc frankowiczom Warszawa itd.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Tagi: pomoc frankowiczom 2021, pomoc dla frankowiczów, frankowicze informacje, pomoc frankowiczom kancelaria

KOMENTARZE

Komentarze w tym wpisie są wyłączone.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.