K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

16 lutego 2021 | autor: krpks

Pomoc Frankowiczom

Masz kredyt we franku szwajcarskim? Dowiedz się, czy masz możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankowi, w celu pozbycia się kredytu. W tym celu:

Krok 1. Sprawdź jakiego rodzaju umowę kredytową zawarłeś? Do 2012 r. na rynku polskim istniały 3 rodzaje umów kredytowych, w związku z których zawarciem klient banku mógł zadłużyć się we franku szwajcarskim. Do takich umów należały: 

A. Umowa kredytu walutowego. Na podstawie tej umowy banki udzielały i wypłacały swoim klientom kwotę kredytu we franku szwajcarskim. We franku następowała także spłata całości zadłużenia;

B. Umowa kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego. W kredytach indeksowanych wysokość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu określana była przez banki we franku szwajcarskim, ale spłaty każdej z nich dokonywano w walucie polskiej. Działo się to po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego obowiązującego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty raty;

C. Umowa kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. W związku z zawarciem umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego banki udzielały swoim klientom kredytów, których wartość wyrażana była we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji sam kredyt uruchamiany był w polskich złotych. Natomiast spłaty rat kapitałowo-kredytowych klient dokonywał tutaj w walucie polskiej, po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty określonej raty (patrz szerzej: różnice w umowach kredytowych zawieranych we franku).

Co do zasady, wyłącznie w sytuacji zawarcia umowy o kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego istnieją obecnie podstawy do wystąpienia do sądu przeciwko bankowi z roszczeniami wynikającymi z tzw. „umów frankowych”. W takich umowach zazwyczaj znajdują się bowiem niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne).

Krok 2. Przeanalizuj swoją umowę kredytową zawartą z bankiem pod kątem znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) i jej kompletności. Zgodnie z art. 3851 k.c. niedozwolonymi postanowieniami umownymi są postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i które rażąco naruszają jego interesy. Za nieuzgodnione indywidualnie uważa się te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych ze wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. W umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego do najczęściej występujących niedozwolonych zapisów umownych zaliczają się przede wszystkim te w ramach których banki, w sposób dowolny, ustalają zasady przeliczania poszczególnych rat kredytu. Są to zatem takie postanowienia na gruncie których banki w sposób samodzielny kształtują kursy walut, po których dokonują następnie przeliczenia rat kredytu. Dzieje się to najczęściej w oderwaniu od obowiązującego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (NBP) czy kursu rynkowego waluty — to znaczy według dobrowolnie ustalonych kursów umieszczanych w tzw. Tabelach kursu. Tabele takie prowadzone są zwykle przez bank, który udzielił kredytu frankowego (Przykłady klauzul abuzywnych zawieranych przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego: A. „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego (…), według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”; B. „Spłata kredytu następuje w złotych (…). Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku (…) ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”).

Poza tym warto przeanalizować swoją umowę kredytową również pod kątem znajdowania się w niej innych wymaganych prawem i niezbędnych elementów, o których mowa np. w art. 69 ustawy – Prawo bankowe.

Krok 3. Dokonaj obliczenia wartości roszczeń jakie przysługują Ci wobec banku z tytułu umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego. W razie odnalezienia w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), na końcu, należy dokonać wyliczenia wartości roszczeń jakie w danej sprawie przysługują Ci wobec banku. Proces obliczania wartości roszczeń zależy od wielu elementów, a przede wszystkim od rodzaju zarzutów z jakimi w danej sprawie będziemy chcieli wystąpić wobec banku. Obecnie, co do zasady istnieje możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej lub o zwrot już nadpłaconych rat kredytu udzielonego we franku (patrz szerzej: roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej udzielonej we franku). Określanie wartości poszczególnych roszczeń przysługujących względem banku jest czynnością trudną, skomplikowaną i wymagającą znajomości problematyki związanej z mechanizmami funkcjonowania kredytów frankowych. 

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego i czujesz się niezadowolony z jej postanowień (i/lub) jesteś niezadowolony z dotychczasowej współpracy ze swoim bankiem, niezwłocznie zgłoś się do eksperta! Ekspert indywidualnie przeanalizuje Twoją umowę kredytową pod względem znajdujących się w niej ew. niedozwolonych zapisów. Ekspert dokona także wyliczenia wartości przysługujących Ci względem banku roszczeń. Ekspert doradzi również w jaki sposób najskuteczniej pozbyć się kredytu! 

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Tagi: pomoc frankowiczom, pomoc dla frankowiczów, frankowicze informacje

KOMENTARZE

Komentarze w tym wpisie są wyłączone.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.