16.02.2021

Pomoc Frankowiczom

Masz kredyt we franku szwajcarskim? Interesuje Cię skuteczna pomoc frankowiczom? Skontaktuj się z Kancelarią – napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt  lub napisz bezpośrednio na kancelaria@krp-ks.pl .

Poświęć chwilę i przeczytaj ten artykuł. Dowiedz się, czy masz możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankowi, w celu pozbycia się kredytu. W tym celu:

Krok 1. Sprawdź, jakiego rodzaju umowę kredytu frankowego zawarłeś.

Do 2012 r. na rynku polskim istniały 3 rodzaje umów kredytowych, w związku z których zawarciem klient banku mógł zadłużyć się we franku szwajcarskim. Do takich umów należały:

A. Umowa kredytu walutowego. Na podstawie tej umowy banki udzielały i wypłacały swoim klientom kwotę kredytu we franku szwajcarskim. We franku następowała także spłata całości zadłużenia;

B. Umowa kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego. W kredytach indeksowanych wysokość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu określana była przez banki we franku szwajcarskim, ale spłaty każdej z nich dokonywano w walucie polskiej. Działo się to po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego obowiązującego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty raty;

C. Umowa kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. W związku z zawarciem umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego banki udzielały swoim klientom kredytów, których wartość wyrażana była we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji sam kredyt uruchamiany był w polskich złotych. Natomiast spłaty rat kapitałowo-kredytowych klient dokonywał tutaj w walucie polskiej, po przeliczeniu danej raty przez bank według kursu wymiany franka szwajcarskiego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty określonej raty (patrz szerzej: różnice w umowach kredytowych zawieranych we franku).

Co do zasady, wyłącznie w sytuacji zawarcia umowy o kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego istnieją obecnie podstawy do wystąpienia do sądu przeciwko bankowi z roszczeniami wynikającymi z tzw. „umów frankowych”. W takich umowach zazwyczaj znajdują się bowiem niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne). W przeprowadzeniu procesu pomaga zaznajomiony z tematem prawnik, który świadczy głównie pomoc frankowiczom.

Krok 2. Przeanalizuj swoją umowę kredytową zawartą z bankiem pod kątem znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) i jej kompletności.

Zgodnie z art. 3851 k.c. niedozwolonymi postanowieniami umownymi są postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i które rażąco naruszają jego interesy. Za nieuzgodnione indywidualnie uważa się te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych ze wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. W umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego do najczęściej występujących niedozwolonych zapisów umownych zaliczają się przede wszystkim te, w ramach których banki, w sposób dowolny, ustalają zasady przeliczania poszczególnych rat kredytu. Są to zatem takie postanowienia, na których gruncie banki w sposób samodzielny kształtują kursy walut, po których dokonują następnie przeliczenia rat kredytu. Dzieje się to najczęściej w oderwaniu od obowiązującego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (NBP) czy kursu rynkowego waluty — to znaczy według dobrowolnie ustalonych kursów umieszczanych w tzw. Tabelach kursu. Tabele takie prowadzone są zwykle przez bank, który udzielił kredytu frankowego (Przykłady klauzul abuzywnych zawieranych przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego: A. „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego (…), według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”; B. „Spłata kredytu następuje w złotych (…). Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku (…) ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”).

Poza tym warto przeanalizować swoją umowę kredytową również pod kątem znajdowania się w niej innych wymaganych prawem i niezbędnych elementów, o których mowa np. w art. 69 ustawy – Prawo bankowe. W przeanalizowaniu umowy kredytowej pomagają prawnicy, którzy świadczą kompleksową pomoc frankowiczom.

Krok 3. Dokonaj obliczenia wartości roszczeń, jakie przysługują Ci wobec banku z tytułu umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego.

W razie odnalezienia w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), na końcu, należy dokonać wyliczenia wartości roszczeń jakie w danej sprawie przysługują Ci wobec banku. Proces obliczania wartości roszczeń zależy od wielu elementów, a przede wszystkim od rodzaju zarzutów, z jakimi w danej sprawie będziemy chcieli wystąpić wobec banku. Obecnie, co do zasady istnieje możliwość wystąpienia do sądu przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej lub o zwrot już nadpłaconych rat kredytu udzielonego we franku (patrz szerzej: roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej udzielonej we franku). Określanie wartości poszczególnych roszczeń przysługujących względem banku jest czynnością trudną, skomplikowaną i wymagającą znajomości problematyki związanej z mechanizmami funkcjonowania kredytów frankowych. Pomocny może być w takim przypadku kontakt ze świadczącym pomoc frankowiczom prawnikiem.

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego i czujesz się niezadowolony z jej postanowień (i/lub) jesteś niezadowolony z dotychczasowej współpracy ze swoim bankiem, niezwłocznie zgłoś się do eksperta świadczącego pomoc frankowiczom! Ekspert indywidualnie przeanalizuje Twoją umowę kredytową pod względem znajdujących się w niej ew. niedozwolonych zapisów. Ekspert dokona także wyliczenia wartości przysługujących Ci względem banku roszczeń. Ekspert frankowy doradzi również, w jaki sposób najskuteczniej pozbyć się kredytu! Wiedza, którą przekaże Ci ekspert będzie dotyczyła Twojej sprawy. Pozostaje nadrzędna względem informacji, które znajdziesz w sieci. Eksperta odszukasz w swoim mieście lub przez internet pod hasłami pomoc Frankowiczom Gdańsk, pomoc Frankowiczom Warszawa, pomoc Frankowiczom Elbląg itd.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. Marynarki Polskiej 195, 80-557 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Kowalska 15 lok. 5, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Tagi: pomoc frankowiczom, pomoc dla frankowiczów, frankowicze informacje, pomoc frankowiczom kancelaria