15.02.2024

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód – jakie dokumenty są wymagane?

Po podjęciu trudnej decyzji, jaką jest rozwiązanie małżeństwa, następnie należy podjąć kroki w celu formalizacji zakończenia związku małżeńskiego.

Do rozpoczęcia procesu rozwodowego konieczne jest sporządzenie pozwu, który jest najważniejszym dokumentem w tym postępowaniu. Do przygotowania takiego pozwu konieczna może okazać się pomoc prawnika, radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie rodzinnym, gdyż każda sytuacja jest inna i każdy pozew powinien być indywidualnie sporządzony zgodnie z potrzebami danej sprawy, jak i wymogami prawa.

Aby skutecznie się rozwieść musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas dochodzi na ogół do zerwania więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Przyczynę rozpadu małżeństwa należy podać w pozwie rozwodowym.

W zależności od tego czy strona powodowa żądać będzie rozwodu z orzekaniem o winie bądź bez orzekania o winie – zakres podstawowych, potrzebnych dokumentów nieco się różni. Jeżeli strony chcą się rozwieść bez orzekania o winy, do sporządzonego pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa. Natomiast w sytuacji orzekania o winie jednego z małżonków, konieczne będzie dodatkowo zebranie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące na winę pozwanej strony, takich jak np.: rachunki, faktury, wiadomości tekstowe, zdjęcia i wiele innych.

Sprawa nieco bardziej się komplikuje w sytuacji, gdy małżeństwo posiada wspólne, małoletnie dzieci. Wówczas konieczne będzie również uregulowanie sytuacji dzieci, poprzez zawarcie w pozwie wniosków co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych. W tej sytuacji należy dodatkowo dołączyć odpisy aktów urodzenia dzieci oraz wszelką dokumentację, która pozwoli sądowi stwierdzić określone w pozwie okoliczności popierające złożone przez stronę powodową wnioski, np.: dokumenty przedstawiające majątek stron oraz ich możliwości zarobkowe (dotyczy ustalenia alimentów w określonej wysokości). W tym miejscu wskazać należy, iż w tym zakresie rodzice mogą także zawrzeć porozumienie rodzicielskie, w którym ustalone zostaną wszelkie tematy związane z ich wspólnymi dziećmi.

Pozew sporządza się w dwóch egzemplarzach – oryginału dla sądu oraz odpisu dla strony przeciwnej (drugiego małżonka). Oba egzemplarze wysyła się wspólnie do sądu. Do gotowego pozwu należy również dołączyć potwierdzenie dokonania stałej opłaty sądowej w kwocie 600,00 zł. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, kwota ta wzrośnie.

W przypadku dodatkowych pytań w zakresie kosztów rozwodu lub innych spraw dotyczących tematyki rozwodowej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu.