02.03.2022

Rozwód z orzeczeniem o winie

Stosownie do treści art. 57 k.r.o. „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.” Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. 

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy. Konieczne zastosowanie jest reguł ukształtowanych w prawie cywilnym, albowiem dla przypisania określonej osobie winy niezbędne jest wystąpienie obiektywnej niewłaściwości postępowania. Na płaszczyźnie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o rozwodzie za zawinione uznaje się działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które naruszając wynikające z przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego obowiązki prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozwodu.

Co więcej, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu zachowań, które uzasadniałyby uznanie małżonka za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego. 

Jakie przyczyny uzasadniają zatem uznanie małżonka za wyłącznie winnego?

Niewątpliwie, najczęściej występującą przesłanką uzasadniającą uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy małżonka jest zdrada. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06 maja 1997 r., w sprawie o sygn. akt I CKN 86/97: „Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły jest winnym rozkładu pożycia.”

Uwagę należy zwrócić na użyte przez SN sformułowanie „z reguły”.

Zdarza się jednak, że fakt dopuszczenia się przez jednego z małżonków zdrady, nie zawsze oznacza, że małżonek ten winny jest rozpadowi związku małżeńskiego. Możliwość przypisania zdradzającemu małżonkowi winy w rozpadzie więzi małżeńskiej wiąże się z koniecznością wykazania, że to właśnie fakt zdrady był tego przyczyną.

Za kolejną z przyczyn uznać można przemoc zarówno fizyczną jak i psychiczną. Agresja może być werbalna, fizyczna, może przybierać również postać zachowań brutalnych wobec otoczenia. Już jednorazowe agresywne zachowanie małżonka może uzasadniać orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy. 

Należy pamiętać, że każda ze spraw winna być rozpatrywana indywidualnie. 

Kancelaria prawna K&S od wielu lat zajmuje się sprawami rozwodowymi swoich Klientów, specjalizuje się również w prowadzeniu takich postępowań rozwodowych,  a także postępowań dotyczących alimentów oraz postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi. Zakres oferty opisany został tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

W przypadku pytań dotyczących sprawy rozwodowej lub woli zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii prawnej w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w mieście Elbląg. Każdą zleconą Kancelarii sprawę prowadzi profesjonalny radca prawny lub prawnik.

Artykuły warte doczytania:

  1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
  2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
  3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
  4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
  5. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
  6. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
  7. https://www.krp-ks.pl/prawnik-rozwodowy/