10.11.2021

Rozwód krok po kroku

Decyzja o rozwodzie jest z pewnością jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu jaką trzeba podjąć. Poza aspektami czysto osobistymi powstaje dodatkowy problem, czyli formalne zakończenie związku małżeńskiego poprzez wniesienie powództwa o rozwód do właściwego sądu. 

Poniżej Kancelaria prawna K&S wskazuje na kroki jakie należy podjąć, aby wnieść powództwo o rozwód w Gdańsku oraz z czym to się wiąże.

Pozew rozwodowy

Co do zasady pozew o rozwód złożyć należy w Sądzie Okręgowym, te sądy są bowiem właściwe rzeczowo do orzekania w przedmiocie powództwa o rozwód. Właściwość miejscową Sądu Okręgowego ustalamy na podstawie art. 41 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

W momencie gdy ustaliliśmy już jaki Sąd Okręgowy jest właściwy do rozpoznania naszego powództwa o rozwód przystąpić należy do sporządzania pozwu. Elementy jakie powinien zawierać pozew wskazane są w przepisach ustawy kodeks postępowania cywilnego, są to między innymi określenie sądu, do którego wnosimy powództwo o rozwód, wskazanie danych małżonków, żądanie powództwa oraz uzasadnienie żądań. W pozwie należy również wymienić załączniki, które załączamy do pozwu. Pozew musi zostać podpisany przez stronę składającą powództwo lub przez jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu o rozwód może być tylko profesjonalny pełnomocnik, którym jest m.in. radca prawny.

Dowody do pozwu rozwodowego

Do powództwa o rozwód należy załączyć odpis skrócony małżeństwa oraz odpisy skrócony aktu urodzenia dziecka jeżeli posiadamy małoletnie dziecko. Do pozwu o rozwód należy załączyć również dowód uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 600 zł. Powództwo może zawierać również żądanie orzeczenia o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem oraz wniosek o ustalenie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie rozwodu. W powództwie można również wnosić o zabezpieczenie przez sąd np. alimentów na dzieci.

Żądania w pozwie rozwodowym

Składając pozew o rozwód można żądać, aby sąd rozwiązał związek małżeński przez rozwód z winy drugiego małżonka, z winy obu małżonków lub rozwiązał małżeństwo przez rozwód bez orzekania
o winie.

Oczekiwanie na termin rozprawy rozwodowej

Gdy pozew o rozwód został sporządzony i skompletowany składamy go w sądzie i czekamy na wyznaczenie rozprawy. Należy jednak pamiętać, aby pozew został złożony bez tzw. braków formalnych, złożenie pozwu z brakami formalnymi może spowodować odrzucenie pozwu przez sąd lub znacznie wydłużyć czas rozpoznawania sprawy.

Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak spółka partnerska sporządza w imieniu Klientów powództwa o rozwód oraz reprezentuje swoich Klientów przed sądem w sprawach rozwodowych.
W przypadku problemów ze złożeniem powództwa samodzielnie zapraszamy do naszej Kancelarii w Gdańsku lub oddziału w Elblągu celem rozwiązania Państwa wątpliwości w przedmiocie rozwodu, a także w celu zlecenia prowadzenia postępowania rozwodowego.

Z ofertą Kancelarii można zapoznać się na stronie internetowej https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

Artykuły warte doczytania:

  1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
  2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
  3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
  4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
  5. https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/
  6. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
  7. https://www.krp-ks.pl/prawnik-rozwodowy/