28.06.2021

Jak złożyć pozew o rozwód?

Wielokrotnie zajmując się sprawami rozwodowymi Klientów Kancelarii spotykamy się z pytaniami dotyczącymi sposobu w jaki można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, za porozumieniem stron krok po kroku, tradycyjnie albo online – przez internet.

Kiedy można i jak wziąć rozwód?


W pierwszej kolejności należy wskazać, iż złożenie pozwu o rozwód nie obliguje Sądu do orzeczenia rozwodu pomiędzy stronami. Aby Sąd mógł orzec rozwód musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami.

Jeżeli zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami można składać pozew o rozwód z żądaniem orzeczenia wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego przez drugiego małżonka, orzeczenia winy obu małżonków lub bez orzekania o winie. Wnosząc pozew o rozwód należy określić czy wnosi się o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, obojga małżonków lub czy wnosi się o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Jak złożyć pozew o rozwód cywilny – wzór?


Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym. Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania cywilnego pozew o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać:

 • – oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 • – imiona i nazwiska małżonków, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • – oznaczenie rodzaju pisma poprzez wskazanie jego nazwy np. Pozew o rozwód;
 • – treść pozwu o rozwód;
 • – wskazanie faktów, na których strona opiera swój pozew oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów (np. świadkowie, dokumenty, inne dowody);
 • – podpis strony, która składa pozew o rozwód albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • – wymienienie załączników do pozwu.

Do pozwu o rozwód dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie, a także wskazuje się w pozwie miejsca zamieszkania i adresy stron, oznaczenie miejsca zamieszkania adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron; W pozwie wskazuje się również numer PESEL powoda.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci pochodzące z małżeństwa należy dołączyć również odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

W przypadku małoletnich dzieci sąd orzekał będzie również o alimentach należnych od drugiego małżonka na rzecz dzieci, należy zatem wskazać wysokość alimentów jakich żąda się od drugiej strony na rzecz małoletnich dzieci oraz wskazać koszty utrzymania dzieci.

Ile kosztuje rozwód?


Przed wniesieniem pozwu o rozwód do sądu należy uiścić na rachunek sądu stosowny wpis sądowy (na dzień 28-06-2021 r. wpis ten wynosi 600 zł) oraz załączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego do pozwu o rozwód.

Po złożeniu pozwu o rozwód sąd wyznaczy rozprawę, o której powiadomi strony oraz prześle odpis pozwu rozwodowego do drugiego małżonka. Sąd może również skierować strony na mediację.

Kancelaria prawna K&S zajmuje się reprezentowaniem stron oraz doradztwem we wszelkich sprawach związanych z postępowanie rozwodowym. Szczegóły oferty https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/. W przypadku pytań dotyczących postępowania rozwodowego i związanych z tym problemów zapraszamy do kontaktu. Wyczerpujących informacji udzieli Państwu prawnik rozwodowy.

Sprawdź również : Pozew Frankowy

Krzysztof Kardasz radca prawny

Artykuły warte doczytania:

 1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
 2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
 3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
 4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
 5. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
 6. https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/