11.05.2023

Czy osobie, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii przysługuje polska emerytura

Czy osobie, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii przysługuje polska emerytura, jeżeli przepracowała 13 lat w Polsce?

Aby w Polsce otrzymać emeryturę w minimalnej wysokości trzeba spełnić dwie przesłanki. Oprócz wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) konieczne jest także posiadanie udokumentowanego stażu pracy wynoszącego dla kobiet – co najmniej 20 lat,
a dla mężczyzn co najmniej 25 lat.
Jeżeli dana osoba, osiągnęła wiek emerytalny, ale nie posiada wymaganego stażu pracy, wówczas nie uzyska emerytury w najniższej gwarantowanej wysokości.

Jednak jeżeli dana osoba kiedykolwiek w przeszłości odprowadzała składki, może otrzymać świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na jej koncie emerytalnym, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) obliczy emeryturę na podstawie zebranego przez daną osobę kapitału. . Natomiast należy mieć na uwadze, iż takie świadczenia są zazwyczaj bardzo niskie. ZUS obliczając staż pracy może uwzględnić także okresy nieskładkowe – okresy, za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a także np. lata nauki w szkole wyższej. Zaliczone zostaną również okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego. Wszystkie okresy zaliczane na poczet świadczenia, muszą być poparte odpowiednim dokumentem

Jeśli pracowało się zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Wielkiej Brytanii – można ubiegać się o przyznanie świadczeń w obu tych państwach. Można złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania. Jeżeli jest to Anglia, to organy ubezpieczeniowe przekażą ten wniosek do polskiego ZUS. Można również złożyć równolegle dwa wnioski w Anglii i w Polsce. W Polsce najczęściej wybieraną opcją składania wniosków jest droga poczty tradycyjnej, poprzez wypełnienie wniosku papierowego i wysłanie go do ZUSu.

Wnioski potrzebne do rozpoczęcia procesu ubiegania się o w.w. świadczenia w Polsce to:

  • formularz EMP – czyli wniosek o emeryturę, gdzie zawarte są podstawowe informacje: dane osobowe, adresy: zamieszkania, zameldowania, korespondencji, oraz pytania, określające zakres wniosku;
  • formularz ERP-6, – zawierający informację o okresach składkowych (np. okres zatrudnienia, prowadzenia pozarolniczej działalności, czynnej służby wojskowej)
    i nieskładkowych (np. okres nauki w szkole wyższej, okres opieki nad małym dzieckiem) od ukończenia 15 roku życia;
  • formularz EMZ – załącznik do wniosku emerytalnego, gdzie podawane są informacje dotyczące rodziny wnioskodawcy oraz zagraniczne numery ubezpieczenia;

oraz  w celu ułatwienia i usprawnienia działań organu, można wypełnić również formularz unijny E 207 PL, dotyczący przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej i załączyć go do wniosku o emeryturę (formularz EMP).

W przypadku dodatkowych pytań w tym przedmiocie lub innych spraw dotyczących tematyki emerytur zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii
w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu