Blog

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami napisanymi przez naszych prawników

Blog

Czy istnieje możliwość obniżenia zasądzonych przez sąd alimentów?

W celu obniżenia alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu, konieczne jest złożenie pozwu do sądu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego. Czy zawsze jest to możliwe? Stosownie do treści art. 138 KRO: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Co należy rozumieć przez zmianę stosunków? Otóż, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w…
09.02.2022

Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów przewidujących tę formę zakończenia stosunku pracy przysługuje: roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub o odszkodowaniu decyduje sąd pracy. Naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może polegać w szczególności na: braku wskazania…
07.02.2022

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji…
04.02.2022

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Uprawnienie do uzyskania alimentów od byłego małżonka bezpośrednio wiąże się z rozkładem winy w rozwodzie orzeczonej w wyroku rozwodowym. Bowiem – sąd rozwodowy orzekając rozwód – odstępuje od orzekania o winie w rozwodzie, uznaje za winnych rozkładu pożycia oboje małżonków, bądź uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków.  W przypadku gdy małżonek, który…
03.02.2022

Wygrana w sprawie dot. ustawy „dezubekizacyjnej”

08.12.2021 r. – wygrana sprawa o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej – nieprawomocna Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 2489/21 zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości…
01.02.2022

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stosownie do treści art. 27 KRO: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”…
17.01.2022

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Kodeks pracy przewiduje zasadę naturalnego wykonania zobowiązań urlopowych co w konsekwencji oznacza konieczność udzielenia pracownikowi urlopu w naturze, w celu regeneracji sił i odpoczynku po okresie nieprzerwanej pracy. Jednakże wykorzystanie urlopu w taki sposób nie zawsze jest możliwe, stąd konieczne stało się przyznanie pracownikowi świadczenia zastępczego w postaci ekwiwalentu pieniężnego.  Zgodnie z art. 171 § …
14.01.2022

Prawo pacjenta do informacji

Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo…
05.01.2022

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Rozwód to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie w życiu, z którym z roku na rok co raz więcej małżeństw musi się zmierzyć. Proces rozwodu wiąże się z wieloma aspektami formalnymi oraz finansowymi, o których osoby zainteresowane muszą pamiętać. Na jakie koszty rozwodu trzeba się przygotować? W poniższych akapitach Kancelaria prawna K&S usystematyzuje potrzebną wiedzę. Opłata stała…
17.12.2021

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować i zmieniać kwoty zadeklarowane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobę współpracującą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Od jakiegoś czasu można zaobserwować zjawisko kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwot zadeklarowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z tymi osobami, jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji obniżanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowanej podstawy wymiaru składek do kwoty najniższej, obowiązującej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej…
15.12.2021

Regres ubezpieczyciela OC

Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku. Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…
08.12.2021

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z…
07.12.2021