Blog

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami napisanymi przez naszych prawników

Blog

Rozwód z orzeczeniem o winie

Stosownie do treści art. 57 k.r.o. „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.” Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.  Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy. Konieczne zastosowanie jest reguł ukształtowanych w prawie cywilnym, albowiem dla przypisania określonej osobie winy niezbędne jest wystąpienie…
02.03.2022

Pozew o WIBOR – czy po „frankowiczach” nastał teraz czas „złotówkowiczów”?

Kancelaria K&S Kardasz Staszak ma przyjemność ogłosić, że aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszego pozwu Kancelarii dot. kredytu złotówkowego.  Na skutek wnikliwych analiz umów przekazanych zespołowi Kancelarii K&S Kardasz Staszak, doszliśmy do wniosku o zasadności roszczeń kredytobiorców złotówkowych. Pierwszy pozew został już zlecony przez Klientów Kancelarii i jest na zaawansowanym etapie przygotowania. Będziemy na bieżąco…
22.02.2022

Czy dziedziczymy długi?

W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Te wszystkie osoby pozostają zazwyczaj w kręgu najbardziej zainteresowanych. Jak…
16.02.2022

Odpowiedzialność odszkodowawcza za zdarzenia medyczne

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) za zdarzenie medyczne uznaje się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,…
14.02.2022

Czy istnieje możliwość obniżenia zasądzonych przez sąd alimentów?

W celu obniżenia alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu, konieczne jest złożenie pozwu do sądu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego. Czy zawsze jest to możliwe? Stosownie do treści art. 138 KRO: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Co należy rozumieć przez zmianę stosunków? Otóż, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w…
09.02.2022

Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów przewidujących tę formę zakończenia stosunku pracy przysługuje: roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub o odszkodowaniu decyduje sąd pracy. Naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może polegać w szczególności na: braku wskazania…
07.02.2022

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji…
04.02.2022

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Uprawnienie do uzyskania alimentów od byłego małżonka bezpośrednio wiąże się z rozkładem winy w rozwodzie orzeczonej w wyroku rozwodowym. Bowiem – sąd rozwodowy orzekając rozwód – odstępuje od orzekania o winie w rozwodzie, uznaje za winnych rozkładu pożycia oboje małżonków, bądź uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków.  W przypadku gdy małżonek, który…
03.02.2022

Wygrana w sprawie dot. ustawy „dezubekizacyjnej”

08.12.2021 r. – wygrana sprawa o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej – nieprawomocna Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 2489/21 zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości…
01.02.2022

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stosownie do treści art. 27 KRO: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”…
17.01.2022

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Kodeks pracy przewiduje zasadę naturalnego wykonania zobowiązań urlopowych co w konsekwencji oznacza konieczność udzielenia pracownikowi urlopu w naturze, w celu regeneracji sił i odpoczynku po okresie nieprzerwanej pracy. Jednakże wykorzystanie urlopu w taki sposób nie zawsze jest możliwe, stąd konieczne stało się przyznanie pracownikowi świadczenia zastępczego w postaci ekwiwalentu pieniężnego.  Zgodnie z art. 171 § …
14.01.2022

Prawo pacjenta do informacji

Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo…
05.01.2022