Blog

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami napisanymi przez naszych prawników

Blog

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji…
04.02.2022

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Uprawnienie do uzyskania alimentów od byłego małżonka bezpośrednio wiąże się z rozkładem winy w rozwodzie orzeczonej w wyroku rozwodowym. Bowiem – sąd rozwodowy orzekając rozwód – odstępuje od orzekania o winie w rozwodzie, uznaje za winnych rozkładu pożycia oboje małżonków, bądź uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków.  W przypadku gdy małżonek, który…
03.02.2022

Wygrana w sprawie dot. ustawy „dezubekizacyjnej”

08.12.2021 r. – wygrana sprawa o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej – nieprawomocna Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 2489/21 zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości…
01.02.2022

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stosownie do treści art. 27 KRO: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”…
17.01.2022

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Kodeks pracy przewiduje zasadę naturalnego wykonania zobowiązań urlopowych co w konsekwencji oznacza konieczność udzielenia pracownikowi urlopu w naturze, w celu regeneracji sił i odpoczynku po okresie nieprzerwanej pracy. Jednakże wykorzystanie urlopu w taki sposób nie zawsze jest możliwe, stąd konieczne stało się przyznanie pracownikowi świadczenia zastępczego w postaci ekwiwalentu pieniężnego.  Zgodnie z art. 171 § …
14.01.2022

Prawo pacjenta do informacji

Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo…
05.01.2022

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Rozwód to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie w życiu, z którym z roku na rok co raz więcej małżeństw musi się zmierzyć. Proces rozwodu wiąże się z wieloma aspektami formalnymi oraz finansowymi, o których osoby zainteresowane muszą pamiętać. Na jakie koszty rozwodu trzeba się przygotować? W poniższych akapitach Kancelaria prawna K&S usystematyzuje potrzebną wiedzę. Opłata stała…
17.12.2021

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować i zmieniać kwoty zadeklarowane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobę współpracującą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Od jakiegoś czasu można zaobserwować zjawisko kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwot zadeklarowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z tymi osobami, jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji obniżanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowanej podstawy wymiaru składek do kwoty najniższej, obowiązującej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej…
15.12.2021

Regres ubezpieczyciela OC

Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku. Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…
08.12.2021

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z…
07.12.2021

Rozwód a zmiana nazwiska

Wielu z klientów kancelarii planujących rozwód bądź będących już w trakcie postępowania rozwodowego zastanawia się jak wygląda kwestia powrotu do poprzedniego nazwiska i czy w świetle prawa jest to w ogóle możliwe. Stosownie do treści art. 25 k.r.o: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem…
06.12.2021

Obowiązek alimentacyjny

Duży odsetek spraw rodzinnych prowadzonych przez Sądami powszechnymi dotyczy obowiązku alimentacyjnego. Sprawy o alimenty, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej dotyczą alimentacji, do której zobowiązani są rodzice na rzecz dzieci. Jednak – obowiązek dostarczania środków utrzymania i środków wychowania przez rodziców na rzecz dzieci nie jest jedynym rodzajem obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi przewidzianym przez przepisy…
03.12.2021