Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników przez marynarzy

Niektórzy z Klientów zgłaszających się do Kancelarii to marynarze posiadający grunty rolnew Polsce, opłacający od wielu lat składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wątpliwości pojawiają się w momencie zbliżającego się czasu emerytury. Czy KRUS przyzna mi emeryturę? Czy sam fakt posiadania gruntów rolnych jest wystarczający dla przyznania mi emerytury rolniczej? Przy powstaniu takich wątpliwości należy pamiętać…
04.03.2022

Odpowiedzialność odszkodowawcza za zdarzenia medyczne

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) za zdarzenie medyczne uznaje się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,…
14.02.2022

Prawo pacjenta do informacji

Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo…
05.01.2022

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować i zmieniać kwoty zadeklarowane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobę współpracującą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Od jakiegoś czasu można zaobserwować zjawisko kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwot zadeklarowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z tymi osobami, jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji obniżanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowanej podstawy wymiaru składek do kwoty najniższej, obowiązującej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej…
15.12.2021

Regres ubezpieczyciela OC

Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku. Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…
08.12.2021

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z…
07.12.2021

Pożyczka o wspólnika spółki z o.o. dla tej samej spółki — czy jest możliwa?

Klienci często kierują pytania do naszej Kancelarii Radców Prawnych w przedmiocie możliwych sposobów na dofinansowanie ich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z możliwych sposób na dofinansowanie takiej spółki z o.o. jest udzielenie pożyczki spółce. Udzielić takiej pożyczki mogą wspólnik/wspólnicy tej spółki, jeżeli spółka z o.o. nie chce skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania. Pierwszym krokiem powinno…
01.12.2021

„EGZEKUCJA” kontaktów z dzieckiem

Zakończenie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem – w wielu przypadkach nie kończy nieporozumień pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Często zdarza się, że rodzic, którego żądania w postępowaniu o kontakty nie zostały uwzględnione nie chce takich kontaktów wykonywać i w efekcie – nie wydaje dziecka, bądź nie stawia się na termin kontaktów i nie odbiera…
23.11.2021

POLSKI ŁAD – kompleksowe zmiany w systemie podatkowym i nowe wyzwania dla przedsiębiorców

16 listopada 2021 r. Prezydent złożył podpis pod ustawą o tzw. Polskim Ładzie – co przesądza o wejściu w życie rewolucyjnych zmian w podatkach. Rządzący wygłaszają hasła o tym, że zdecydowana większość społeczeństwa na zmianach skorzysta – jest jednak grupa która w dużej mierze straci na wprowadzonych przepisach, a są nią przedsiębiorcy. Zostali oni postawieni…
17.11.2021

Meldunek bez zgody wynajmującego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce.  A…
26.10.2021

Spis powszechny – do kiedy i czy trzeba się spisać

Spis powszechny w formie samospisu internetowego jest przeprowadzany do 30 września 2021 r. To znaczy, że możemy dokonać samopisu przez Internet do końca tego dnia. Warto się pospieszyć, z uwagi na możliwe problemy techniczne systemu internetowego spowodowane dużym obciążeniem w ostatnich dniach samospisu. Obowiązek realizacji spisu przez państwo został nałożony odgórnie na wszystkie członkowskie Unii Europejskiej na…
24.09.2021

Zakaz licytacji w dobie pandemii

Nowo wprowadzony przepis art. 9521 § 5 k.p.c. wprowadził zakaz przeprowadzania licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Zakaz ten ma charakter bezwzględny.  Istotne jest jednakże, aby nieruchomość będąca przedmiotem licytacji służyła…
22.09.2021