Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim W związku z zakończeniem okresu ochronnego kobiety, która powraca do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, pracodawca teoretycznie ma prawo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę. W praktyce jednak  wypowiedzenie umowy o pracę takiej pracownicy może być uznane przez Sąd pracy jako działanie dyskryminacyjne. Pracodawca jest zobowiązany dopuścić kobietę powracającą do pracy po…
14.06.2023

Kiedy i jak można zmienić nazwisko

Kiedy można zmienić nazwisko? Zmiana nazwiska najczęściej kojarzy się z zawarciem małżeństwa i faktycznie jest to najbardziej powszechny powód takiej zmiany. Jednak przyczyn zmiany nazwiska może być wiele, a sam proces jest dość restrykcyjny. Zmiana nazwiska oznaczać może zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju…
06.06.2023

Obowiązek Meldunkowy – jak zameldować kogoś w mieszkaniu.

Jak zameldować osobę w mieszkaniu. Należy pamiętać, że każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Mimo wątpliwości obowiązek ten nadal istnieje i nigdy nie został zniesiony. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Zameldować można się na pobyt stały lub czasowy. Meldunku dokonać można przez Internet oraz drogą tradycyjną – w urzędzie gminy,…
06.06.2023

Fundacja Rodzinna jako inwestycja i zabezpieczenie biznesu

FUNDACJA RODZINNA – sposób na inwestycje i ochronę kapitału Fundacje od wielu cieszą się popularnością w państwach europejskich takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, w szczególności wśród przedsiębiorców, których celem jest zabezpieczenie zgromadzonego majątku oraz jego powiększenie z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Począwszy od dnia 22 maja 2023 r. fundacje rodzinne mogą powstawać również w…
06.06.2023

Podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników przez marynarzy

Niektórzy z Klientów zgłaszających się do Kancelarii to marynarze posiadający grunty rolnew Polsce, opłacający od wielu lat składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wątpliwości pojawiają się w momencie zbliżającego się czasu emerytury. Czy KRUS przyzna mi emeryturę? Czy sam fakt posiadania gruntów rolnych jest wystarczający dla przyznania mi emerytury rolniczej? Przy powstaniu takich wątpliwości należy pamiętać…
04.03.2022

Odpowiedzialność odszkodowawcza za zdarzenia medyczne

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) za zdarzenie medyczne uznaje się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,…
14.02.2022

Prawo pacjenta do informacji

Z uwagi na znaczną doniosłość społeczną ochrony zdrowia, w tym również praw pacjenta, źródeł regulacji owych zagadnień należy upatrywać już w Konstytucji RP, która w sposób szczególny odnosi się do takich kwestii jak m.in.: prawna ochrona życia (art. 38), zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnej zgody (art. 39), nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo…
05.01.2022

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować i zmieniać kwoty zadeklarowane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobę współpracującą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Od jakiegoś czasu można zaobserwować zjawisko kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwot zadeklarowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z tymi osobami, jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji obniżanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowanej podstawy wymiaru składek do kwoty najniższej, obowiązującej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej…
15.12.2021

Regres ubezpieczyciela OC

Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku. Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…
08.12.2021

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z…
07.12.2021

Pożyczka o wspólnika spółki z o.o. dla tej samej spółki — czy jest możliwa?

Klienci często kierują pytania do naszej Kancelarii Radców Prawnych w przedmiocie możliwych sposobów na dofinansowanie ich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z możliwych sposób na dofinansowanie takiej spółki z o.o. jest udzielenie pożyczki spółce. Udzielić takiej pożyczki mogą wspólnik/wspólnicy tej spółki, jeżeli spółka z o.o. nie chce skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania. Pierwszym krokiem powinno…
01.12.2021

„EGZEKUCJA” kontaktów z dzieckiem

Zakończenie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem – w wielu przypadkach nie kończy nieporozumień pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Często zdarza się, że rodzic, którego żądania w postępowaniu o kontakty nie zostały uwzględnione nie chce takich kontaktów wykonywać i w efekcie – nie wydaje dziecka, bądź nie stawia się na termin kontaktów i nie odbiera…
23.11.2021