K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa regulowana przez Kodeks Pracy, choć często zastosowanie znajduje tutaj także prawo cywilne. Radcy prawni z naszej kancelarii świadczą usługi prawne z zakresu prawa pracy dla podmiotów gospodarczych. Ich działania obejmują między innymi świadczenie porady w bieżącej sprawie, kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub dokumentów umożliwiających zakończenie stosunku pracy, jak również przygotowywanie stosownych regulaminów – w tym regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia. Prawnik z Kancelarii Prawnej K&S w Gdańsku lub radca prawny z oddziału w Elblągu doskonale zna przepisy prawa pracy. Dzięki temu oraz posiadanemu doświadczeniu prawnicy na co dzień świadczą kompleksową pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa pracy.

Zastępstwo procesowe

Prawo pracy niekiedy wiąże się także z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. Kancelaria oferuje w takich sytuacjach zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy. Spory toczące się przed sądami mogą dotyczyć przede wszystkim kwestii rozwiązania umowy, ustalenia istnienia stosunku pracy, klauzuli poufności czy klauzuli o zakazie konkurencji.

Przygotowywanie umów i dokumentów

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jak również przygotowywanie umów o pracę lub odpowiednie ich zmienianie. Umowy opracowywane są w taki sposób, by były zgodne z postanowieniami ustawowymi, a jednocześnie pozwalały klientowi osiągnąć najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie. Prawnicy z Kancelarii Prawnej K&S także opiniują i przygotowują umowy o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności.

Regulacje wewnętrzne

Do zadań Kancelarii należy także pomoc prawna w kompleksowym przygotowaniu regulaminów pracy, czyli aktów wewnątrzzakładowych określających organizację i porządek w procesie pracy, a także regulujących związane z tym procesem prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Prawidłowo opracowany przy pomocy Kancelarii regulamin pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.